Press Releases Augustus 2005 - "Bruggelingen binnen Brugge groeten Lappersfort & Chartreuse"


beste bomen, bos, natuur, dieren en open ruimte van Lappersfort en Chartreuse; zo begint de open brief
in bijlage die enkele leden van het beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse, dichters van
de Lappersfort Poets Society, het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en Groen vzw schreven
naar aanleiding van de vierde verjaardag van de boomhutten-bezetting van het Brugse Lappersfortbos.
Om de 36 dagen kapt Vlaanderen 1 Lappersfort = 18 ha ! Om de nieuwe geplande bossen traagzaam
wortels te geven resten ons  nog 127 jaar ...Van het Lappersfort is binnenkort goed 5/7 gered. Voor
2/7 wachten de bijlen ! Van de Chartreuse wordt goed 1/4 binnenkort economisch ontwikkeld.

Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson
Het LAPPERSFORTMUSEUM online 
http://ggf.regiobrugge.be  
LAPPERSFORT : BOS blijft BOS ! 

 " Stedelijkheid is een politiek project. Beter dan gevangen te zitten in een spinneweb van lokale verbanden, kan je deel worden van een netwerk van 'glokale' wisselwerking. Dat is net de essentie van Brugge's glorieus verleden, van het lokale erfgoed. Breng het opnieuw tot leven. " Eric Corijn, In welk net laat Brugge zich vangen ? in b-tours van Tapis Plein vzw over Brugge, toerisme en beeldvorming.

 " Utopie betekent: niet berusten in de dingen zoals ze zijn en vechten voor de dingen zoals ze zouden moeten zijn. " Claudio Magris

 " Ik hou van de bomen en de rotsen, de beekjes en de zangvogels; ik hou van de woestijn en het moeras, van de zee en van het hooggebergte en ik laat mijn ogen strelen door de vloeiende vormen van bergen en heuvels, dalen en velden. Ik wijs niets van deze aarde af; haar lichamelijkheid niet, haar soms slinkse wegen bewandelende levenskracht niet, noch haar smerigheid en haar vermogen om uit verrotting nieuw leven voort te brengen. Ik vind haar goed, leven en dood in haar duizenden verschijningsvormen inbegrepen. Ik voel mij helemaal een wezen dat bij deze aarde hoort en voordat ik instem met het gebruikelijke klaaglied over het verdriet, het geweld en de dood op deze aarde, moet ik eerst nog eens mijn dank uitspreken, dat ik in deze heerlijke, levenskrachtige en mooie wereld leven mag. " Jörg Zink uit 'Kostbare aarde, een liefdesverklaring

beste bomen, bos, natuur, dieren en open ruimte van Lappersfort en Chartreuse,

Van de schoonheid van Jörg Zink naar de schoonheid van Brugge. Wij spreken soms - met veel humor - van Brugge die Scone en die Troje. De lente-beelden van Fort III in Borsbeek hebben ons getroffen. Toen de eerste boom geveld werd en de kettingzaag cirkelde, gingen de schepenen samen met de bewegingen en de burgers & burgeressen uit het Milieu- en Natuur Middenveld voor de bomen staan. Wij dachten : was het maar zo in Brugge ? Wij hebben het naargeestige gevoel dat dit stadsbestuur er niet echt voor ons is en de recente uitspraak van de burgemeester (eind 2004, Brugs Handelsblad) over ons als marginale groepen deed ons hart bloeden. De ontruiming van het Lappersfortbos heeft een bres geslagen tussen de lokale overheid en een deel van haar burgers en burgeressen en een deel van de middenveld-bewegingen. Nu heb je niet alleen de Bruggelingen buiten Brugge, maar ook de Bruggelingen & Vlamingen binnen Brugge die een lichte aarzeling ervaren om dit stadsbestuur als het hunne te ervaren. In hun hoofd zijn zij alvast geëmigreerd naar een andere stad waar bestuurders en bestuurden meer als medekrachten in een coproductie-proces aan de stad van hun dromen bouwen...Het huidige Brugge en dit stadsbestuur is niet slecht; het kan alleen veel beter en veel meer samen. Maar in alle geval is er iets geknakt. Toch dienen we te zeggen dat we ook in de stad Brugge veel schitterende mensen en veel talent hebben ontmoet. Diep in ons hart geloven we dat de burgemeester en de schepenen niets anders zouden willen dan met ons een vredesboom te planten en het Lappersfort-hoofdstuk voor eens en voor altijd in schoonheid af te sluiten als integraal stadsbos. Maar de wereld waarin we leven heeft soms andere bedoelingen dan die van het hart...en ja dus : binnenkort komen ze misschien ! De kappers en de bulldozers …

De straat is van de auto's, hut bos van Fabricom, de open ruimte van de kapitaalgroepen en de stad van de burgemeester. Tot voor kort was dat zo..., recent kwam daar verandering in met enkele jonge mensen die op 11 augustus 2001 de boom N klommen en ook beluisterd wilden worden. Daarna waren er thuisindestadgesprekken … Helaas hebben we het bittere gevoel dat we tegen de bierkaai vechten en tegen de muren spreken…Vier jaar actie heeft veel beweging gebracht in Brugge en Vlaanderen; maar heeft het ook de geesten van de machthebbers veranderd ? Vanaf nu vrezen wij voor business as usual en dus zal U bloeden. U bent tevergeefs, illegaal & zonevreemd !

Misschien is er nog een beetje hoop bij de wijzen van de Vlacoro en misschien wil de Fabricom groep van het Lappersfort alsnog een vredesbos maken…Men mag dit nooit uitsluiten. Brugge, plus est en vous ! Er is al veel goede wil geweest en wie weet, komt er nog een laatste duwtje ? Maar misschien duwt men U ook om of onder de grond en komt dra het beton en de torens … Wie zal het zeggen ? Een troost, U zal niet helemaal verdwijnen…

Vreemd dat wij U hier aanspreken als een ‘gij’ terwijl U in de plannen een ‘het’ bent en net niet onpersoonlijk. Maar voor ons bent U de bomen, het bos, de natuur, de dieren en de open ruimte van Lappersfort en Chartreuse. Misschien luistert U beter dan de mensen met geld en macht en zij die ons vertegenwoordigen ?

Natuurlijk hebben zij gelijk die stellen dat het maatschappelijk debat rond economie evenzeer levendig moet gehouden worden als dat rond ecologie. Belangrijk is dat beide debatten niet in gesloten kring plaats vinden. Wat wij dringend nodig hebben zijn bedrijfsverantwoordelijken met een sterke ecologische visie en ecologen met een goed inzicht in de voorwaarden van welvaartscreatie. Wie de tirannie van de ene generatie over de volgende generaties afwijst ("Let the kids clean up the mess"), verzet zich logischerwijze tegen voorbijgestreefde, niet-duurzame vormen van welvaartscreatie. Voorbeeld daarvan zijn de plannen die men heeft met U, Lappersfort en Chartreuse; investeringsprojecten 'oude stijl'. Welke strategie dient gevoerd opdat een 'duurzaam' alternatief voor Lappersfort en Chartreuse alsnog een kans zou krijgen?

Zoals U allemaal weet, legt de industrie in Brugge -een geheel van residentiële gemeenten, landbouwgemeenten en een kustgemeente- slechts beslag op een gering gedeelte van de totale grondoppervlakte (3%, volgens de GOM). Gezien de uitzonderlijk troeven van Brugge, als toeristisch centrum van wereldniveau en als zeehaven, is de stad slechts gedeeltelijk aangewezen op de industrie als schepper van welvaart. Toch doet Brugge er verstandig aan het bestaand industrieel weefsel te blijven koesteren en investeringsactiviteiten in beloftevolle sectoren aan te moedigen. Maar net als de rest van de maatschappij zal ook de bedrijfswereld zich de komende jaren sterk moeten aanpassen. Bedrijven zijn het gewend allerhande externe kosten, waaronder de kosten van milieudegradatie en -ontwrichting, gewoon door te schuiven naar de maatschappij in het algemeen. Zij zullen zich, aangepord door actiegroepen & stadsnetwerken en hopelijk ook door de overheid, kritisch moeten afvragen of hun huidige producten en processen een plaats hebben in een duurzame economie. Afgezien van hun productie van afval, hun waterverbruik, consumptie van fossiele energie, CO2-uitstoot, enz... oefenen sommige bedrijven ook een negatieve impact uit op het milieu, doordat zij bouwen op slecht gekozen locaties (bv. in een bos, of in schaarse open ruimte). In zoverre milieuvriendelijker alternatieven bestaan dient daar zwaar aan getild.

In hoeverre bestaan voor de dossiers 'Lappersfort' en 'Chartreuse', die door het Groene Gordel Front en Groen vzw worden opgevolgd, duurzame alternatieven? Het probleem is dat noch de lokale overheid noch de bedrijfswereld echt gemotiveerd lijken om alternatieven op te sporen.

Het door Jacques Hemschoote van de GOM West-Vlaanderen voorwaardelijk aangekondigd onderzoek (in opdracht van de Vlaamse overheid) naar niet-gebruikte gronden op industrieterreinen en ambachtelijke zones in Brugge komt niets te vroeg. Een rondgang in de Brugse binnenhaven, en verder langs de Krakeleweg en de Pathoekeweg, levert onthutsende informatie en pijnlijke beelden op van braakliggende gronden, leegstand en verwaarlozing. Na zo'n rondgang wint het ongelooflijk percentage van 36,2% (braakliggend gedeelte van de bedrijventerreinen in de Pathoekeweg en de Zeebrugse Haven) dat tijdens een interview met burgemeester Moenaert op radio Exclusief (9 januari 2005) werd geciteerd met referentie naar het WES, plots aan geloofwaardigheid.

"Mijn woorden kunnen het bloed niet stelpen dat vloeit in gebieden overzee: mijn woorden bloeden mee.

 Mijn verzen kunnen de wonden niet helen die gruwelijk schrijnen in pijn en wee: mijn verzen schrijnen mee.

 Mijn gedichten kunnen het leed niet verzachten dat heerst zo ver van mijn beddenstee: mijn gedichten lijden mee."

 Herman J. Claeys

Wat in Brugge staat te gebeuren, is niet ver van ons bed en we hebben nog niet al onze troeven uitgespeeld. We doen ons best en wat in onze mogelijkheden ligt. We proberen U integraal en ongeschonden voor de volgende generaties te bewaren; maar misschien slagen we niet helemaal in deze missie. In alle geval zullen we U wanneer de stervensnood nabij is niet alleen laten en ons protest symbolisch en daadwerkelijk laten horen. Onze argumenten en alternatieven kunnen het bloeden niet stelpen en kunnen wellicht de bulldozers en de kappers niet tegenhouden. Maar stervensbegeleiding en palliatieve zorgen zult U in alle geval krijgen…

Er blijft hoe dan ook altijd hoop op verrijzenis en op compensatie elders !

In onze wereld vol schijnheilige oorlogen, toeslaand terrorisme, leeg materialisme en onbeheers-bare technologie blijven wij – ridders van de RONDE TAFEL RAAD – op zoek naar een beter Brugge. Onze heldhaftige queeste naar een thuisindestadplaats gaat voort. Wij blijven zoeken over het barre land en hopen altijd op betere tijden. Heel binnenkort kaarten wij dit alles aan bij de ombudsman van de stad Brugge. Wie weet beginnen in 2007 opnieuw de gloriedagen van de Hanze van weleer…

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front * Jozef De Coster, voorzitter Groene Gordel Front * Erik Ver Eecke , voorzitter Groen vzw * Wally de Doncker, auteur * Marc de Bel, kinderboeken-schrijver * Jef Ravelingien, priester in de basisgroepen * Luc van der Kelen, journalist * Frank De-nis, ingenieur * Joris Denoo, auteur * Walter van den Broeck, auteur * Patrick Lateur, auteur * Raf Walschaerts, kommil foo * Peter Theunynck, dichter * Willy Spillebeen, auteur * Koen De Bouw, akteur * Ludo Enckels, auteur * Stef Boogaerts, journalist en persverantwoordelijke Bond Beter Leefmilieu * Luuk Gruwez, dichter * Linda Van Mieghem, jeugdauteur. Brugge 11 augustus 2005

Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...

SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN

Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....