WEER BOUWVERGUNNING IN LAPPERSFORTBOS ???

 

Persbericht 04/01/2006 Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland -
Vereniging voor Bos in Vlaanderen - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 
Vrijdag aanstaande is het één jaar geleden dat het driekoningen-Peeters-bos-akkoord
bekend gemaakt werd !!! Tijd voor de Milieu- Natuur- en Bosbeweging om een stand
van zaken op te maken.
 
* Het negatieve aspect :
- 13 jonge mensen - Lappersforters - blijven vogelvrij daar een ontruimingsvergoeding 
boven hun hoofd blijft hangen. Nochtans hadden zij midden politieke onderhandelingen
een breed gedragen alternatief opkuisplan ! Zij voerden tevens actie namens een brede
bosbehouds-coalitie en waren geen vragende partij voor bruut overheidsgeweld.
 
- De tweevaksbaan naast of in het Lappersfort ( bos, natuur, weide en open ruimte gebied )
blijft op de politieke agenda van het Brugse stadsbestuur ( al groeit het lokale verzet en
is de buurgemeente Oostkamp radicaal tegen ).
 
- De Fabricom groep heeft opnieuw een bouwvergunning aangevraagd voor het zonevreem-
de industriegedeelte Bufferbos BPA Ten Briele. Een kleine 3,5 ha is accuut bedreigd.
Bij deze een oproep aan SP.a en CD &V om opnieuw de bouwvergunning te weigeren. Mo-
tivaties lees je in ons persbericht van één jaar geleden.
 
- Overal in Vlaanderen blijven zonevreemde bomen en bossen bedreigd en op geregelde
basis valt een zonevreemd bos-of bomen-dossier uit de kast...Voor het Lappersfort
blijft een kleine 2/7 bedreigd.
 
* Het negatieve - positieve aspect :
- Op het terrein zelf - in het Lappersfort - is er niets veranderd. De Minister en de
gemeenteraad hebben beslist, maar blijkbaar wordt niets uitgevoerd. Niet het negatieve,
maar ook niet het positieve. De maandelijkse (eerste zondag, 10u30) boswandelingen van
het Groene Gordel Front blijven een illegale actie voor een integraal toegankelijk
stadsbos/natuurpark...
 
* Het positieve aspect :
- Op termijn wordt 4/7 (het hart) toegankelijk stadsbos in beheer van Bos & Groen...
 
- Op termijn wordt 1/7 zonevreemd bos KMO-zone omgezet naar groenzone en wordt dan
deel van het Lappersfort stadbos & natuurpark...
 
- Er is een B-plan ( on line op www.ggf.be ) om het integrale Lappersfort te bewaren
en toegankelijk te maken als stadsbos en toch de aspiraties van Bombardier en de
Fabricom groep mogelijk te maken.
 
- De druk en steun van het middenveld uit de civiele samenleving voor Hut Fabricom
Vredesbos blijft sterk ( cf. vierde Sinterklaasschoenzetting Hanzestadcoalitie ) en
leeft nog altijd in de straten bij vele burgers en burgeressen van Brugge.
 
- Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen stijgt opnieuw de
politieke interesse voor de thema's van een brede Vlaamse en Brugse bos-behoudsbeweging. 
 
* Realistisch optimisme :
- Als middenveld blijven wij duurzame oplossingen nastreven waarbij overheid en eigenaar
altenatieven worden geboden. Een duurzame grondenruil in het kader van het komende afba-
keningsproces op Vlaams of Brugs niveau is één van de pistes...
 
- Globaal gezien blijven wij optimistisch gestemd. Wij geloven niet dat de overheid en de
eigenaar het kunnen maken om een deel van het bekendste Vlaamse bos te kappen. Hoe
dan ook blijven we alert en waakzaam. Mocht het toch ooit zover komen dan zullen
boshakkers & boshakkende overheden in en buiten het Lappersfortbos weerstand en
verzet ondervinden. 
 
- De paper 'the Lappersfort case' rond media en democratie. Cammaerts, B. (2005)
'Activist Media Strategies in the Information Society: beyond media-centrists
thinking in the relationship between media and democracy', presented at 1st
European Communication Conference, November 24-26 ll., Amsterdam ( on line op
www.ggf.be ) is voor ons een uitdagende denkoefening waar we verder werk van willen maken. 
 
 
vriendelijke Hanze groet,
 
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front, 0497/537992
Jasse Cnudde, directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 0497/083772
Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, 0474/406394
                     
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.
- Henry Ford (1863-1947)  Talent does what it can; genius does what it must. - Ed-
ward George Bulwer-Lytton (1803-1873) Opportunities multiply as they are seized. - Sun Tzu
 
Graag een neen-reply indien deze GGF-communicatie uw privacy schendt of niet langer hoeft