Nieuwe zonevreemde brieven aan bos-minister Peeters

 

HERFST-brieven aan BOS-minister Kris Peeters

1) a) Geachte heren ministers,

Beste kabinetsmedewerkers/sters,

Ik las zonet dat van de 146.000 hectare bos die Vlaanderen arm is, er nog eens 40.000 zonevreemd is. En daarvan kan dan nog eens 10.000 hectare bos gekapt worden via een simpele stedebouw-kundige vergunning. Ik werd bijna letterlijk uit mijn sokken geblazen (gelukkig droeg ik er geen)!

Hoe is een dergelijke travestie in godsnaam mogelijk?!? Er sterven nu al meer dan 10.000 mensen jaarlijks aan de gevolgen van uitlaatgassen van auto's, in België alleen. Denkt u dan niet dat propere lucht iets is waaraan dringend moet gewerkt worden?

Ziet u, ik heb nogal veel buitenlandse vrienden/vriendinnen. Als zij in België op bezoek komen wijzen zij mij er altijd op hoe weinig groen hier te vinden is. En inderdaad, in vergelijking met zo ongeveer elk ander land is het gewoonweg frappant. En toch ... elke dag zijn er meer bossen die bedreigd worden met de kap. Bijvoorbeeld het D'Hoppebos, waar de incompetentie van het gerecht zo langzamerhand te triestig voor woorden is (en dan spreek ik niet eens over het falen van de politiek), en waar zelfs poging tot moord (live zichtbaar op "1") niet voldoende blijkt om een eind te stellen aan duidelijk criminele praktijken. Je hebt het Lappersfortbos, waar het Groene Gordel Front zich nu al jaren voor inzet. En dat zijn dan slechts de bekendste voorbeelden.

Ik wil aan u allen dan ook vragen om zo vlug mogelijk een oplossing te zoeken voor deze problematiek. En geen pseudo-oplossing zoals het storten van geld in een compensatiefonds of het aanleggen van een nieuw bos. Hoewel deze twee zaken op zich niet slecht zijn, is een bos meer dan gewoon een verzameling van jonge boompjes. Je kan een gekapt bos niet zomaar vervangen door een nieuw aangeplant bos. Eenieder die ook maar iets weet over het milieu zal dit onmidde-lijk bevestigen. Bovendien ... gezien het huidige gebrek aan bos in Vlaanderen moet op de eerste plaats gered worden wat nog overblijft!

Vol goede hoop,

Koen

b) Geachte,

We delen uw bekommernis om in Vlaanderen voor meer bos te zorgen en uiteraard is een jong bos niet te vergelijken met een oud bos (waar ook verjongingskap noodzakelijk is). In Vlaanderen zijn echter ook nog vele kleine stukjes bos en is er bos ontstaan op stukken grond waar de eigenaar dit toeliet. Vooral in de bosrijkere delen van Vlaanderen (Limburg) zijn er ook nogal wat mensen wier stukje bouwgrond voor de kinderen met bos bedekt is. U begrijpt dat niet zomaar met één pennetrek alle zonevreemde bossen zone-eigen kunnen gemaakt worden. Dit zou bovendien veel geld kosten aan planschade. Een genuanceerde benadering waarbij zowel maximaal de bestaande bossen zone-eigen gemaakt worden aangevuld met een compensatieregeling lijkt dan ook aangewezen.

Vriendelijke groeten,

voor de Minister, ir Raf Suys, Kabinetschef

2) a) Ik vraag om de de bestaande bossen te beschermen, niet om ze te vervangen door nieuwe jonge onnatuurlijke boomplantages.

Uw antwoord staat in contrast met de beloftes van het Vlaams Regeerakkoord... In schril contrast ook met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het kader voor ruimtelijke ordening in Vlaanderen, dat stelt dat tegen er 2007 tienduizend hectare meer bos moet zijn. Het RSV stelt dat men alle bestaande bossen moet beschermen en bosuitbreiding realiseren. En in het Vlaams Regeerakkoord staat zelfs dat men deze doelstellingen versneld wil bereiken.

Ik hoop dat de Minister van Ruimtelijke Ordening deze problematiek van zonevreemde bossen erkent en dat de Vlaamse Regering zoekt naar een oplossing voor deze bestaande Vlaamse bossen. Te beginnen met het Lappersfort.

Met vriendelijke groeten

Pascale

b) Geachte,

De Vlaamse bossen zijn reeds volledig beschermd. Wel is het zo dat toestemming moet verleend worden om zonevreemde bossen te verwijderen om de gewestplan-bestemming te realiseren op voorwaarde dat de initiatiefnemer elders minstens dezelfde oppervlakte nieuw bos laat aanplaten. Dit wordt strikt gecontroleeerd.

Meest aangewezen is uiteraard dat in het kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur in het kader van het gewestplan alle zonevreemde bossen zone-eigen worden gelegd. Deze afbakeningsoperatie in het kader van het structuurplan vergt echter veel tijd.

Vriendelijke groeten

voor de Minister

Raf Suys, Kabinetschef

c) Geachte Heer,

1/3 van de Vlaamse Bossen die zonevreemd is zoals het te kappen Lappersfort, ik vind dat de dag van vandaag niet meer verantwoord, daarom vraag ik u hieraan iets te doen en het kappen van bossen in Vlaanderen niet meer toe te laten.

Met vriendelijke groeten Pascale

3) Geachte,

In Vlaanderen zijn bossen schaars. Daarom is het noodzakelijk de bestaande bossen maximaal te behouden. Ik heb 3 vragen voor de heer minister Kris Peeters:

1/ Het parkgedeelte van het Lappersfortbos in Brugge wordt gehuurd door de Vlaamse overheid. Als de Vlaamse overheid in de toekomst dit deel van het bos ooit zou willen kopen, worden dan de bedragen die als huurgeld betaald zijn in mindering gebracht van de aankoopprijs? M.a.w. welke vorm heeft dit huur-contract?

2/ Is de heer minister Kris Peeters bereid om actief aan te dringen bij zijn collega de heer minister Dirk Van Mechelen en binnen de Vlaamse ministerraad op een gewestplanwijziging van het KMO-gebied (moerasgedeelte) van de het Lappersfortbos in Brugge?

3/ Is de heer minister Kris Peeters bereid om actief aan te dringen bij zijn collega de heer minister Dirk Van Mechelen en binnen de Vlaamse ministerraad op een gewestplanwijziging van het industriegebied (ambachtelijke zone) van het Lappersfortbos in Brugge?

Met vriendelijke groeten

Joost

4) beste minister Peeters,

Wij hadden U graag persoonlijk ontmoet en houden ons beschikbaar 'na' de komende week van het bos. Misschien mogen we begin september een afspraak maken via uw medewerkers? Ons agenda-punt is uiteraard de problematiek van de zonevreemde bossen. We brengen dan ook voor U enkele zichtkaarten 'bos blijft bos' mee van overal te lande. Vroeger bezorgden we U reeds brood, rozen en bomen...deze keer brengen we een vredesboom mee !

bosgroet uit Brugge, Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957

PS. Via http://ggf.regiobrugge.be betreed je het LAPPERSFORTMUSEUM online. Daar heb je ook toegang tot de Hanzestad-zaal. Hanzetopia staat voor het actief zoeken naar de duurzame & dierbare stad : people, planet, participation, profit http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php (de dichterszaal)