Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 25 juni 2005


VERBREDING VAARTDIJKSTRAAT MISSCHIEN OVERBODIG...?
GGF werkt aan alternatief plan voor 6O vrachtwagens !
BRUGGE(n) VOOR DE TOEKOMST BOUWEN ...
LAPPERSFORTBOS INTEGRAAL BEWAREN !
 
Bij deze nogmaals een pluim voor Bombardier wegens hun duurzame kijk en concrete
bijdrage tot de betere locatie voor de bussenstelplaats van De Lijn dichtbij ring
& station ! Het Groene Gordel Front dankt de directie van Bombardier voor het
constructieve overleg dat gisteren plaatsvond in verband met het in- en uitgaand
vervoer van het bedrijf. De Technische Groep HANZE Planning van het Groene Gordel
Front zal een  alternatief plan -zonder verbreding van de Vaartdijkstraat-
uitwerken tegen de herfst. Eerlijke SWOT-analyses (en duurzaamheids-toets)
zullen dan moeten uitwijzen welk plan het duurzaamst (people-planet-profit-
participation) is... Wij zullen ons plan in alle geval aanbieden aan de
directie van Bombardier en het Brugse schepencollege naar aanleiding van
de volgende 'dag zonder automobiel'.
 
0) Het Groene Gordel Front wil als Hanzestadnetwerk voor duurzaamheid & participatie
naar convergentie en compatibiliteit zoeken tussen de bedrijfswensen van Bombardier
& de vreedzame bosplannen van een burgerbeweging die opkomt voor duurzame ontwikkeling.
Er is een belangentegenstelling gerezen en we willen constructief helpen
zoeken naar een uitweg.
 
1) Vooreerst willen we stellen dat de NMBS - BOMBARDIER - SPICER OFF HIGHWAY-
site een enorme potentie bezit om in de geest van de filosofie van 'zuinig
ruimtegebruik' een verhaal van duurzame stadsplanning te schrijven zonder
dat er bos, natuur, boom of groen dient te sneuvelen. En dit in de onmiddellijke
omgeving van een vervoersknooppunt van NMBS & De Lijn. Wij zijn altijd bereid om
met onze Groep HANZE Planning mee te denken, bijvoorbeeld in het kader van  een
duurzame architectuur-wedstrijd, over de verdere site-ontwikkeling, aldus
kansen voor duurzame tewerkstelling in Brugge en Ommeland creërend.
 
2) Wat het gerezen conflict rond de Vaartdijkstraat betreft (waarbij een klein deel
van het Lappersfort zou ingepalmd worden voor een gedeeltelijke verbreding van de
weg) blijven wij stellen dat de verbreding tot een tweevaksbaan een niet-wenselijke
en onnodige ingreep is. Dit wil echter niet zeggen dat de ontplooiingskansen voor
Bombardier geboycot worden. Wij gaan ermee akkoord dat de ingang via Ten Briele
(Spoorwegstraat - Paola-tunnel) (met een duidelijke parcours-briefing voor de
maximum 60 vrachtwagens en hun chauffeurs) gebruikt wordt. Voor ons kunnen de
vrachtwagens de Vaartdijkstraat vanaf Ten Briele gebruiken als uitgang
(daarvoor moet de Vaartdijkstraat helemaal niet verbreed worden) richting 
Steenbrugge. Wij voorzien intelligente paaltjes (cf. Mechelen) of lichten
aan het begin en einde van het Lappersfortbos (langs de Vaartdijkstraat als
trage weg), die Bombardier kan bedienen. Indien er mogelijks toch een
veiligheidsprobleem voor zachte weggebruikers zou rijzen (ondanks het eerder
gering aantal vrachtwagens per dag), dan voorzien wij een fiets- en wandelpad
door het Lappersfort (veel duurzamer, realistischer en goedkoper dan een onbetaalbare
aanleg op Brugse kosten van een tweevaksbaan in lagerliggende moerassige grond langs
het Zuidervaartje). De toegang aan de Ring (NMBS-station) zal om redenen van interne
bedrijfslogistiek gebruikt worden voor het uitgaande vervoer van afgewerkte treinen &
trams. Zoals gezegd zal het Groene Gordel Front zijn alternatief plan
verder uittekenen en onderbouwen en in de buurt met de lokale actoren
(hoorzitting) bespreken.
 
3) Wat de bredere mobiliteitsproblematiek in Brugge betreft vinden wij dat er zwaar
zal moeten geïnvesteerd worden in een veilige verkeersafwikkeling aan het station
(verbreding Boeverietunnel dankzij meerdere aparte fietstunnels onder sporen,
halfhoge vaste brug Steenbrugge) en aan de gewenste insleuving van de N31.
Indien de Mobiliteitsraad niet meer bestaat dan moet hij dringend weer
opgericht worden voor een rondetafel & monitoring over duurzame en veilige
mobiliteit. Het Groene Gordel Front is vragende partij voor meer participatie.
Overleg met de mensen & verenigingen van de buurt is dringend gewenst !

 


4) Motivatie GGF : * wij wensen geen drukke tweevaksbaan langs een rustig stadsbos
in een relatief goed bewaard stiltegebied * wij wensen geen ontsluiting van 3,5 ha
zonevreemd industriegebied dat nu een bufferbos van de Fabricom groep is (het is al
klein en kwetsbaar genoeg) * wij wensen geen hypothekering van een toekomstige
toeristische troef binnen het fietsroutenetwerk van de Brugse Ommelandroute *
wij wensen geen hypothekering van een oud jaagpad dat door de Fietsersbond als
te ontwikkelen veilige fietsweg voor de drukke Baron Ruzettelaan en de dodelijke
Ongevallen Ring wordt voorgesteld * wij wensen deze plaats als rustige en veilige
toegangsweg tot het gekoesterde Torteltuin-stadsbos van Pluk  van de Petteflet
( www.plukvandepetteflet.com ) : een waardevolle biotoop voor fauna en flora langs
het veel geprezen rustige groene kanaallint tussen Steenbrugge, Gent en Oostende :
a silent road for the future ...Wat ons betreft spreken wij graag over het Fabricom-bos
en de Bombardier-straat, als er maar niet gekapt wordt (want wij zijn samen met de
Bos-dichters van de Lappersfort Poets Society tegen kappers, weet je wel...)

 

Als toemaatje lees je in bijlages een boomgedicht van Pablo Neruda (vertaling
Willy Spillebeen) & een ooggetuigenverslag van de Riddering van het bedreigde
landschap door het Kaperskapiteine Noëlla Elpers van het Kapersnest.

 

Vriendelijke Hanze-groet,

 

Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957
Jozef De Coster, voorzitter GGF, 050/360648

 

Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be   

Graag een Neen-reply indien deze Bos-communicatie niet hoeft