Open brief aan de brede coalitie: baas in eigen bos?

 

Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is de
oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt naar
grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te vinden en
niet te wijken. ( Lord Tennyson, geciteerd in  film 'Dead Poets Society' inspiratie  bosdichters )

 

Ons stadje Brugge is wereldwijd beroemd om zijn rijke geschiedenis, zijn prachtige huizen, zijn water, zijn zwa-nen, zijn bomen. De Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse hoort bij dat erfgoed van onze vaders en moe-ders. Het is bijzonder belangrijk om de schoonheid en aantrekkingskracht van Brugge en Ommeland te vrijwaren. En juist omwille van die vrijwaring voelen wij ons als 'angsthazen' en kunnen dus niets anders dan een beroep
doen op een hogere macht; die van de SINT...Vandaar deze open brief ...en de komende sinterklaasschoen-
zetting op de Brugse Burg op zes december 2006. Met 11 november lanceren we ook een on line petitie : WAPENSTILSTAND VOOR DE VLAAMSE BOSSEN EN GEEN BIJLEN IN HUT LAPPERSFORT...
 
Angst omwille van de beloofde oplossing die er niet komt in het Lappersfort-dossier. Een symbooldossier voor een breed gedragen beweging die opkomt voor het integraal behoud van de Groene Gordel en zich organiseert als een netwerk & coalitie voor duurzaamheid en participatie. Wij denken vanuit dierbaarheid en wij 'proberen' te houden
van ons Lappersfortbos en ons Brugs Stadsbestuur en onze Lappersforters en de Fabricom groep. Weg van de wisselende positie van the good, the bad and the ugly...Het is voor niemand goed dat het Lappersfort-conflict
warm gehouden wordt tot eind 2012...We verwachten echt een SINTERKLAASGESCHENK VOOR ALLE BE-TROKKENEN en roepen hen die bij machte zijn om positieve wendingen te geven op om hun verantwoordelijk-
heid NU te nemen. Beste SINT, wie doet wat hij kan is een eerlijk man ! Wij willen hier ook nog even bena-
drukken dat onze compensaties een duurzaam alternatief zijn ( zie Hanzestadproject on line op www.ggf.be )
en onze goede wil aanstuurt op een duurzame coöperatie tussen het Brugse stadsbestuur en haar burgers. Coproductie voor duurzame stadsplanning ipv. het Lappersfort-conflict te laten aanslepen. Daarom ook is
onze hoop gevestigd op een SINTERKLAAS-signaal van de betrokkenen. Het Lappersfort-verhaal heeft veel losgemaakt aan kwetsbaar verlangen naar duurzame vrede ! Wij incarneren het kleine meisje  - van bosdichter
wijlen Mark Braet - dat hoop heet !!! Wie met verborgen agenda's met deze hoop speelt, speelt met vuur.
En als er iets is waar we geen behoefte meer aan hebben in Brugge; dan is het wel aan een opnieuw hevig oplaaiend Lappersfortconflict...
 
DE VOORDELEN NU ZIJN GROTER DAN DE NADELEN...
 
* Aan de lokale CD &V en SP.a en dus aan het Brugse stadsbestuur vragen we de moed om het gewraakte BPA op te geven en niet langer te dromen van industriële ontwikkelingen in het zonevreemde stuk Lappersfortbos. Zeg eindelijk NEEN aan de Fabricom groep en laat de redding van het integrale Lappersfort doorgaan. Zoals U
weet is de Hanzestadcoalitie bereid om samen met U creatief te zoeken naar meer ruimte voor kantoren-zones.
Uw voordeel is dubbel : U haalt de lont uit het kruitvat en U geeft de gezamenlijke zoektocht binnen het Hanze-
stadproces maximale kansen !!! Onze talenten en krachten bundelend met elkaar ipv. te strijden tegen elkaar.
 
*  Voor U als landelijke CD &V-voorzitter, meneer Vandeurzen zijn er enkel voordelen : Uw voorganger was 
akkoord met onze beschermingsvraag voor de groene gordels en vond dat de zonevreemde bossen bewaard
konden worden. De compensatie die U nu kan binnenhalen is een bonus voor de West-Vlaamse lijst voor de Belgische verkiezingen : een CD & V-burgemeester die een belangrijk conflict met zijn stadsgenoten
tot een goed en hoopvol einde bracht en een Hanzestadproces waar andere steden van dromen...  
 
* Voor U als landelijke SP.a-voorzitter, meneer Vandelanotte zijn er eveneens enkel voordelen. Nu de SP.a
in haar goedgekeurde programma een amendement heeft aanvaard rond het belang van stadsbossen en de vrij-
waring van groene gordels rondom steden is het echt nodig om de bestaande praktijk aan de duurzame teorie te toetsen ( resolutie 4 76 : De aanwezigheid van natuur in onze steden is een belangrijk element in de strijd tegen
de stadsvlucht. Naar analogie met basismobiliteit moet de overheid zich engageren om in overleg met de centrum-steden de bereikbaarheid van een stukje groen voor iedereen te garanderen. Daarbij moet gestreefd worden naar de minimale aanwezigheid van een park binnen de 300-400 m van de woning. Bovendien moet elke Vlaamse stad in zijn onmiddellijke omgeving kunnen beschikken over recreatieve stadsbossen. Daartoe dienen in de eerste plaats bestaande stadsbossen en groene gordels rondom steden gevrijwaard te worden. Daarnaast moet ook ruimte gemaakt worden voor nieuwe bossen. ) Wacht niet tot midden 2007 om consequent te zijn waar de huidige
lokale inconsequentie uw partij veel West-Vlaamse stemmen kan kosten...Geen Brugse Kapwerking aub.
 
* Voor de Fabricom groep  zijn er ook enkel voordelen. U kan in de geschiedenisboeken komen als een moedig bedrijf dat het conflict 'economie versus ecologie van het jaar 2002' op een duurzame manier  geduldig beheerde en tot een goed einde bracht. Eigenlijk is het Hanzestadproces ingezet na het gesprek dat de GGF-delegatie had met de directie van de Fabricom groep op 16 april 2003. U daagde ons uit om de 4 P's van duur-
zame ontwikkeling (people, planet, profit, participation) ernstig te nemen. En zie het Hanzestadproject- en pro-ces was in de kiem geboren. Toch mooi dat een machtig bedrijf een aanzet geeft tot lokale duurzame ontwikke-ling ! En zeg nu zelf, het is voor iedereen beter dat dit aanslepende conflict met de mensen uit Brugge omgezet wordt in beter bestede energie. Opnieuw "Godsvrede" in Brugge : U kan mee het verschil maken ! Zeker nu U
deel uitmaakt van de Suez-services zou dit een mooie pluim op de hoed zijn. Laat aub die bouwvergunning in
BPA Ten Briele vallen en werk samen met het Brugse stadsbestuur & ons aan een gentlemen' s agreement :
de duurzame gronden-ruil of Hut Fabricom Vredesbos..Le bois de la paix Fabricom, the fabricom Peace wood. Onderzoek samen alle mogelijkheden om niet te moeten kappen in het Lappersfortbos.
 
* Voor de nog steeds vogelvrije Lappersforters zou het goed zijn dat die bezettings-last (en de ontruimingson-
kosten als prijs op hun hoofd) van hun schouders valt en ze zich kunnen wijden aan de vele andere opdrachten
die het leven voor hen in petto heeft. Nu weten we niet goed of ze de helden zijn of de anti-helden; maar in alle
geval hebben ze het Lappersfortbos niet voor zichzelf bezet maar voor een algemeen belang en symbolisch ook namens vele duizenden mensen en 103 kleine en grote GGF-organisaties  die hen een warm hart toedragen. Zij hebben bestaansrecht gegeven aan de zonevreemde bossen en hebben een heilig vuur doen ontbranden in de
brede Vlaamse milieu- en natuurbeweging. Zijn zij niet de Pippi Langkousen van de eenentwintigste eeuw; dan
toch de Zapatisten (*) van de Vlaamse bossen. Wij herinneren hen als "ik- zie-graag-bomen-activisten".
Beste stadsbestuur en Fabricom groep; stel hun en onze dromen niet langer op de proef en gun ons die
ene genoegdoening !! Het offer dat U nu brengt zal U later tien-voudig teruggegeven worden !!!  
 
In de hoop dat er spoedig een Sintdoorbraak mag komen met een Brugse détente waaraan we dringend nood hebben !! Maak onze hoop Uw hoop en breek de stilte met een duurzaam teken als signaal van de Sinthoop
zoals verwoord in onze open lente-brief http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=107 de naam
van het BOS ) . Als Groene Gordel Front in Hanzestadcoalitie en als beschermcomité van het Lappersfort &
de Chartreuse hebben we al bijna 5 jaar de constructieve dialoog gezocht en gewerkt aan duurzame alterna-
tieven als oplossing en uitweg uit dit aanslepende conflict. Wat kunnen we nog meer doen ??? 
 
Bezorgde maar hoopvolle bosgroeten namens de Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad
 
Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie en secretaris GGF, 050/390957
Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
 
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be                       
 
PS. TWEE OPMERKINGEN VAN TWEE MENSEN UIT HET LAPPERSFORTBESCHERMCOMITé
 
1) Wat is de kracht van Brugge ? De moneymakers van de stad?  Het toerisme en de haven. Laat de haven (industrie) niet oprukken tot vlakbij het hart van het toerisme.
Brugge is Brugge met zijn middeleeuws karakter, door zijn historisch centrum én door zijn inplanting in 'le plat pays', het ongerepte Vlaamse land. Dat maakt de schoonheid uit van Brugge. Er is nu al te veel verloren gegaan aan autowegen en andere infrastructuur. Je kunt als stad niet alles tegelijk willen.
Geef de industrie-haven wat haar toekomt en de stad en de natuur wat hén toekomt.
luc van der kelen
 
2) Vele van onze bewindvoerders gedroegen zich destijds als groot-inquisiteurs. Zij werden zelf niet vervolgd doordat zij boven en buiten de wet stonden. Ongetwijfeld hebben zij bijgedragen tot de disciplinering van de Westerse maatschappij en hiermee de economie, de productie enz.  ongewild een dienst bewezen. De 'ratrace' van tegenwoordig heeft uiteraard ook te maken met individuele overlevingsdrift, bezitsdrang, hebzucht... Toch lijkt het mij essentieel druk te blijven uitoefenen op de huidige bewindvoerders: het mesje snijdt langs twee kanten. De democratisch verkozenen krijgen een ultieme kans om hun eigen functioneren kracht bij te zetten. Diegenen die nu mogen/moeten/kunnen beslissingen treffen krijgen een keuzemogelijkheid erbij (democratisch gelegitimeerd door de 'massa') en binnen de keuze tussen 'zwart' en 'wit' (om het scherp te stellen) mogen zij zelfs nog een oneindig scala aan grijs samenstellen. Wat een democratische luxe. Er is dus geen reden om te talmen met beslissingen uit te voeren. Als de overheid in een  dergelijk gepolariseerd luxe-dossier als het Lappersfort(+ Chartreuse en nog vele andere bedreigde natuurgebieden) een talmende houding aanneemt stelt zich een zeer ernstig probleem. Niet de democratie an sich wordt in vraag gesteld, wel het organisatietalent en de zin voor doortastendheid van de beleidvoerders. Hoe dan ook mag er geen tijd verloren worden. Geen enkele politieke partij heeft er belang bij het algemeen belang te schaden, door bijv. zoals in het Lappersfortdossier niets te beslissen. Als de politiek machtsspelletjes speelt en in globo faalt - een niet ondenkbeeldig scenario dat begonnen lijkt - komen wij met z'n allen in de gevarenzone. Dan is anti-politiek aan zet.
marc goetinck 
 
(*) De Zapatisten zijn er bovendien in geslaagd de Indiaanse kwestie op de agenda te zetten. Ze zijn de enigen die voldoende lawaai hebben gemaakt om de regering wakker te schudden. Alleen vrees ik dat de Zapatisten niet meer in staat zijn om de kloof met de regering te overbruggen. De communicatiestrategie van subcommandante Marcos is een tweesnijdend zwaard. Marcos beheerst magistraal het woord. Maar je kunt zo'n discours geen jaren volhouden zonder de aandacht te verliezen. Marcos is een echte opstandeling, geen revolutionair. Een revolutionair gaat op een bepaald moment aan tafel zitten, onderhandelen en wederzijdse toegevingen doen. Marcos niet. De cruciale vraag is nu; hoe krijg je die opstandigheid uit het Zapatisme zodat nieuwe onderhandelingen mogelijk worden. De boerengemeenschappen hebben werkelijk nood aan een regeling ! Ik denk niet dat de Zapatisten op zich nog een toekomst hebben. Maar dat hebben ze van in het begin zelf gezegd : 'todo para todos, nada para nosotros'. Alles voor de anderen, niets voor ons. Als ze die zin au sérieux nemen, zullen ze zich op een geheven moment opheffen. De Zapatisten hebben hun plaatsje in de geschiedenisboeken verdiend. Hun strijd zal op een andere manier worden voortgezet. De Zapatisten zijn maar een schakel in vijfhonderd jaar van verzet (aldus De Standaard eind december 2003)
 
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan ...
 
Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so gone. Sometimes I dream about a wild wild world. Sometimes I feel so lonesome. Hey Bobby Marley, sing something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Today I dream about fraternity. Sometimes I say : one day ! One day my dreams will be reality. Like Bobby said to me. Hey Bobby Marley. Sing something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Tonight I watch through my window. And I can't see no light. Tonight I watch through my window. And I can see no rights  (Manuel Chao)