B - PLAN

 

B-plan

a peaceful southern bridge & wood to the future !

BOMBARDIER – vredestrein ?

FABRICOM – vredesbos ?

NMBS – vredessite ?

Brugge Hanze-stad ?

RED HUT BOS …

 

A. VOORAF

- Wat voorafging : (Vlaanderen begin 2005) Plan A van minister Peeters die het hart van het Lappersfort wil huren als stadsbos van de Fabricom groep en overweegt om de zuidelijk gelegen KMO-zone om te zetten naar groenzone en die dan later te kopen om toe te voegen aan het 10ha. grote stadsbos. De noordelijke industriezone van het Lappersfort wordt vergeten als bufferbos en valt ten prooi aan economische ontwikkeling. Later blijkt dat de Fabricom groep er kantoren en loodsen wil bouwen. (Brugge begin 2005) Plan A van de gemeenteraad schrapt de Zuidelijke ontsluiting maar opteert toch voor Lappersfort weg door een tweevaksbaan door het Lappersfort te leggen voor max. tweemaal zestig vrachtwagens allerlei voor Bombardier. (Kapellekensbaan lente en zomer 2005 : Corpus Lappersfortus) Het Groene Gordel Front, het Kapersnest, de Lappersforters en de Bos-dichters van de Lappersfort Poets Society ridderen zonevreemde bedreigde bomen & bos en bezorgen de bisschop van Brugge een Maria-boskapelletje en opteren voor hut Fabricom-Vredesbos ( zie www.regiobrugge.be ) : een verzoenend ruimtelijk ordeningsbegrip dat staat voor de win-win optie van de duurzame grondenruil overheid - Fabricom.

- Tijdens de week van de vervoering en aan de vooravond van de Dag Zonder Auto Mobiel in De Stad en net voor de start van de vredesweek en de week van het bos lanceren de groep HANZE planning & het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland hun beloofde B-plan voor een duurzame stadsontwikkeling. De A-plannen van de overheid zijn niet goed genoeg en verdienen een duurzame correctie van onderuit als aanvullende voltooiing. Als stadsnetwerk voor duurzaamheid en participatie willen wij vooral meedenken als medekrachten als we daartoe de kans krijgen. In die zin vragen we nu reeds de toelating aan de diverse overheden om ons B-plan te mogen voorstellen aan de WVI-coördindator (we voorzien nog architectuurschetsen). Indien zou blijken dat de overheden hun plannen hard willen maken om de Kapellekensbaan en het Vredebos te kappen dan zal de vrouwe/muze/maria bij hut bos verschijnen en de geridderden oproepen tot geweldloze weerbaarheid opkomend voor dier, boom, bos en plant. Wij bidden de overheden dat ze eindelijk eens de moed zouden hebben om te luisteren naar de stem van hut volk…Het weze dus duidelijk dat wij samen met de Bos-dichters van de Lappersfort Poets Society tegen kappers zijn…en dat we sinds jaar en dag alternatieven hebben aangekaart die men kan nalezen op www.ggf.be

- Wat nog volgt : op 2/10 vredes-week van het bos aan het Lappersfort met het symbolisch neerplanten van de drie vredesbomen die we dan later aan het stadsbestuur van Brugge, de Fabricom groep en vredes-Bosminister Peeters bezorgen. We gaan ook verder de dialoog aan met de mensen van Bombardier en trekken met ons B-plan naar de mensen van WVI en Bos & Groen en Aminal.

B. HANZETOPIA : TOEKOMST VOOR DE DUURZAME STAD ?

Het woord ‘duurzaam’ , gebruikt in verband met ecologie, is in feite een vertaling van ‘sustainable’ uit het Brundtlandrapport. We begrijpen duurzaam vooral in zijn Zuid-Afrikaanse vertaling als volhoudbaar. De essentie van duurzaamheid is immers dat we voldoende voor onze eigen generatie hebben en voldoende overlaten voor toekomstige generaties. Vooral na de VN-conferentie van Rio de Janeiro in 1992 drong het idee door dat duurzaam omgaan met de aarde meer is dan enkel zorg dragen voor het milieu. Het is breder en globaler. Het heeft evenveel te maken met milieu en de rechtvaardigheid van de ecologische voetafdrukken als met steden op auto-dieet. Evenveel met zuinig omspringen en hergebruiken van de aardse rijkdommen als met mens- en milieuvriendelijke levens- en arbeidsomstandigheden voor alle mensen. Think global, act local ! Ook in Brugge…Bosbehoud, auto-minderen en duurzame stadsplanning zijn voor ons geen loze woorden ! De uitgebreide motivatie van ons verhaal brachten we reeds één jaar geleden met de Steenbrugge-brug-actie : BRUGGE(n) BOUWEN en is na te lezen op de Hanzestadsite via www.ggf.be

C. Bombardier heeft geen Lappersfort weg nodig. Er is al een straat !

 • Het plan ‘Lappersfort weg’ van het stadsbestuur om een tweevaksbaan in het Lappersfort te leggen is een technisch weinig haalbaar huzarenstukje dat ook nog vele miljoenen Euro zal kosten aan de Brugse belastingsbetaler.
 • De omliggende buurten zijn terecht zone 30 of 50. Een pluim voor de overheid. En hoogtijd dat de trage weg langs hut bos dat ook wordt ? Natuur, bos, plant en dier hebben ook rechten.
 • Zelfs al zou men in het ergste geval al het vrachtwagen-verkeer van Bombardier over de Vaartdijkstraat sturen, dan nog is er geen verbreding van het bestaande jaagpad nodig. Enkel intelligente paaltjes of verkeerslichten aan het begin en aan het einde van het smalle stuk Vaartdijkstraat volstaan. Een minuutje wachten voor de vrachtwagen uit de andere richting moet kunnen. Een mogelijk conflict met de zachte weggebruikers kan opgelost worden door een betaalbaar fietspad (in de weiden en tussen de bomen in het Lappersfort dichtbij de Vaartdijkstraat ) . Het weze wenselijk dat de vrachtwagens voor Bombardier maximaal gespreid rijden en zeker niet alleen in de ochtend- en avond-spits. Maar dat is nu reeds zo. Het mogelijk gebruik van kleinere vrachtwagens is waar mogelijk zeker ook aanbevolen.
 • Een minder-hinder scenario is natuurlijk dat het vrachtvervoer Bombardier binnenkomt langs de Spoorwegstraat via de speciaal aangelegde Paola-tunnel ( “Vrachtwagens kunnen dan in de toekomst via Ten Briele naar Bombardier, via de Heidelbergstraat.” aldus burgemeester Moenaert in ACW-visie 13 van 22/04/05 ) en het bedrijf verlaat via de huidige Vaartdijkstraat voorzien van intelligente paaltjes of verkeerslichten die op afstand bediend worden.
 • Wij stellen voor dat Bombardier zijn toekomstige in- en uitgangen maximaal spreidt en ook zo gebruikt. Zo wordt de last voor niemand een overlast. Wat de uitgang voor afgewerkte producten aan de kant van de ring betreft (tevens huidige ingang) moet Bombardier in overleg met de bussenstelplaats van De Lijn zelf oordelen of klein vrachtvervoer (brouwer, slager, bakker,…) daar wenselijk en compatibel is. Op middel-lange termijn kan Bombardier zeker overwegen om te investeren in aan- en afvoer per boot en trein.
 • Het is nu reeds zo dat de buurt overlast ondervindt door vrachtwagens die de weg niet vinden en slalommend doorheen woonwijken ( Vaartdijkstraat, Leiselestraat) zoekend rijden. Eénmaal er een aanvaarde route (of vroeger) is afgesproken dienen die chauffeurs gebriefd te worden over het te volgen routeplan. Politiecontroles zijn hier wellicht nodig om spook-route-rijders te wijzen op de aanvaarde routes.
 • Het is al tottentreure toe duizend keer gezegd en herhaald. Maar de overheden moeten een maximale duurzame mobiliteits-inhaalbeweging maken met de flankerende maatregelen die ze al decennia aankondigen : een halfhoge vaste brug aan Steenbrugge, de insleuving van de N31, verbreden van de Boeverietunnel-flessenhals & verschillende veilige fiets-en wandel-doorsteken onder de spoorweg, een fietspadenbeleid en -netwerk voor de verschillende deelgemeentes, verbeteren verkeers-infrastructuur dichtbij en veraf, …
 • Naar onze bescheiden mening dient de Chartreuse-afrit niet afgeschaft te worden. Het is nuttig dat bewoners en bezoekers met personenwagens een variatie aan toeganswegen hebben. Zo vermijd je een concentratie van personenwagens op de dorpskern van St. Michiels….
 • Een extra-containerpark voor Assebroek en mogelijke decentralisatie van de containerparken naar zoveel mogelijk deelgemeentes is als de logica zelve. De afvalstroom moet zo dicht mogelijk bij huis gerecycleerd kunnen worden en het creëren van extra-tewerkstelling is tevens positief.
 • Het zou Bombardier sieren indien het zijn site openstelt voor een bedrijfsbezoek voor de buurtbewoners en de actiegroepen. Het nul transparantiegehalte van de overheidsaanpak maakte hen even niet geliefd. Nochtans leeft bij het Groene Gordel Front de indruk dat met een beetje goede wil en inspraak oplossingen die voor allen aanvaardbaar zijn, kunnen gevonden worden.
 • Mogelijke flankerende maatregelen voor de buurtbewoners kunnen overwogen worden : gedacht wordt aan een isolatiepremie (driedubbel glas) indien het Bombardier-vrachtwagen-verkeer hinder zou opleveren.

D. Een mogelijke inrichtingskaart voor het FABRICOM-VREDESBOS is hierna weergegeven (in november aan te kaarten bij Bos-minister Peeters)

* Afhankelijk van het beheer kan men in de open ruimte tussen het kanaal Gent-Brugge en het Zuidervaartje streven naar bloemrijk hooiland of naar natte ruigte. Bij maaien van het grasland (met eventueel nabegrazing) zal er een evolutie zijn naar glanshaver- of dotterbloemvegetaties. * De open plekken in het parkbos worden best behouden zodat zich een kruidvegetatie ontwikkelt typisch voor droge en voedselarme omstandigheden. De overgang van de open plekken naar bosgebied gebeurt best via mantel-zoom vegetaties. * De oude meander van de Zuidleie (Zuidervaartje) kan worden geherprofileerd zodat een brede zone moerasvegetatie ontstaat. Tevens zal hierdoor geen jaarlijkse ruiming van de waterloop meer nodig zijn. * Als beheer in het bos kan worden gekozen voor een extensieve begrazing met Galloways of Schotse hooglanders. * De aanwezige bunkers en ruïne kunnen best worden ingericht voor vleermuizen. * Voor educatie en recreatieve doeleinden kan een picknicklaats, ligweide, vogelkijkwand of -hut worden ingericht. * Er is zeker ook nog ruimte voor de aanplant van een vredesdreef met vredesbomen. Zo kan de mooie gedachte van het FABRICOM-Vredesbos werkelijkheid worden ! We dromen midden die vredesbomendreef ook een standbeeld van Pluk van de Petteflet. Natuurlijk zullen de Bos-dichters van de Lappersfort Poets Society bij de inhuldiging een Torteltuin-gelegenheidsgedicht ter ere van Pluk, de Lappersforters, de mensen van goede wil en de boom N … schrijven.

 

E. NMBS-sites als potenties voor hoofdkwartierenzones

Er zijn afspraken gemaakt voor een winter-plan voor toekomstige hoofdkwartierenzones.

Eerdere Hanze-ontwerpen zijn on line via de Hanzestadsite via http://ggf.regiobrugge.be/

Wordt dus zeker vervolgd…

Brugge, Herfst 2005