BOSBRIEVEN aan Peeters

06/09/2004


" en ik tel mijn idealen, en ik raak er steeds meer kwijt..."
( Bram Vermeulen, één goede reden, uit "TIJD" )

AANLEIDING

Deze week trekt ' het GGF-reisgenootschap van het bos ' weer eens naar Brussel. We hebben een afspraak met het kabinet Peeters. Naar aanleiding daarvan trokken een aantal GGF-medestanders hun stoute bos-schoenen aan en stuurden een constructieve mail naar Minsiter Peeters. In de bijlage lees je een selectie BOSBRIEVEN aan onze nieuwe BOSMINISTER.

Het geloof en het vertrouwen van honderdduizenden Bos-Vlamingen in Leterme 1 is groot... De hoop dat deze niet beschaamd zal worden nog meer !

BOSBRIEVEN AAN BOSMINISTER PEETERS

* Dat de Minister op oordeelkundige en rendabele wijze wenst om te gaan met de beperkte financiële middelen die ter beschikking staan voor beleid is lovenswaardig.

Ik wil de Minister ook graag volgen in zijn visie over het beperken van de publieke aankoop van bossen. Jammer genoeg behoren zij die bos kopen om het als bos te behouden tot een kleine minderheid. De meeste andere investeerders hopen op korte of lange termijn met hun aankoopsakte opnieuw aan te kloppen bij een bestuur en er werkzekerheid of een ander argument in te ruilen tegen een bestemmingswijziging.

Privébezit staat bovendien vaak haaks tegenover een algemene toegankelijkheid van natuurgebieden.

Als de Minister op zoek wil gaan naar goedkopere oplossingen voor eigenaars en eigenaarsverenigingen die bosbehoud fundamenteel vooropstellen om bossen aan te kopen ten behoeve van het algemeen belang kan ik hem alvast volgen.

Jammer genoeg moet vandaag voor bossen soms een "te" hoge prijs betaald worden. In het verleden was een uitgebreide lunch voldoende om een groen bos rood of paars te kleuren. Grondwaarde werd met behulp van ecoline en handig knip en plak-werk de hoogte ingejaagd. Terecht mag de vraag gesteld worden of het "rechtvaardig" is om zo'n bossen door de gemeenschap aan die prijs aan te kopen. Ik ben verheugd dat de Minister zich hierover wil bezinnen.

Overwegen om daarom niet aan te kopen gaat voorbij aan het probleem. De gevolgen van betwistbare daden, die nu ontoelaatbaar zijn, niet bestrijden staat gelijk aan het onderhuids blijvend accepteren van hun bestaan.

Omwille daarvan dring ik er bij de Minister op aan om zijn aankoopbeleid inzake bosaankoop opnieuw te nuanceren.

De aankoop van het Lappersfortbos door de gemeenschap is de enige resterende garantie voor blijvend behoud van dit gebied. Dit is een rendement die geen enkele andere "groene" oplossing kan garanderen. Peter, architect uit Diest


* Commentaar is toch overbodig ? Ofwel red je de natuur ofwel maak je haar kapot. Aan u de keuze... Nick uit Oostende


* Als bewoner van de planeet aarde, kom ik op om een evenwicht te zoeken tussen technologie en natuur....... al eeuwen wordt het groene kleur op de achtergrond geplaatst .....Het is HOOG TIJD dat het groen van de bomen, het blauw van de zee en het rood/bruin van de aarde beschermd wordt !!!!! Ik dank u reeds om uw verantwoordelijkheid op te nemen en weet zeker dat u een oplossing zal vinden. Eva uit Oostende

* Met verbazing vernam ik uw stellingname in verband met het terugschroeven (stopzetten ?) van bossen in Vlaanderen via de pers. Vlaanderen is , samen met Ierland , de slechtste leerling van de
Europese klas qua bosareaal. Net nu onder de vorige regering (met Groen!) een inhaalbeweging werd ingezet om die achterstand wat weg te werken én er budgetten voorzien werden, schrapt u in deze voorziening.

Is dit, mr. Peeters, een eerste voorafspiegeling van wat u in één van uw eerste interviews één van uw belangrijkste beleidsopties noemde, nl. 'De milieuwetgeving en-regels meer op bedrijfsmaat' snijden ? Breidt u dat nu ook al uit naar de niet aankoop ?

Puur een retorische vraag : wordt er ook gesnoeid door de overheid (in ruime zin dan : GOMS, GIMV , provincies, ) in aankoop/subsidiëring en aanleg van industriegronden ? Ook hiervan zegt men dat er te weinig zijn, maar daar blijft men wel van af hé.

Ik vraag u dan ook met aandrang in de regering op die beslissing terug te komen , zodat bestaande bossen zoals het Lappersfortbos , en gronden die voor bebossing in aanmerking komen, behouden blijven of aangelegd kunnen worden.

In ieder geval vind ik dit geen geslaagde start van uw mandaat en deze regering.

Marc, een bezorgde burger uit Limburg


* West-Vlaanderen is een zeer bosarme regio. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat alle bestaande bossen behouden blijven en dat er nieuwe bossen bij komen. Het behouden en beheren van bestaande bossen is een investering die onmiddellijk rendeert. Het aanleggen van nieuwe bossen is een investering voor de toekomst. Daarom vraag ik u, geef o.a. het Lappersfortbos in Brugge de bescherming waar het recht op heeft.

Joost uit Brugge


* Als rasechte Bruggeling heb ik mij achter het ideeëngoed van ons Groene Gordel Front geschaard. Ik betreur de hardnekkige en koppige houding van de Brugse Burgemeester.

Vlaanderen én België heeft absoluut geen behoefte aan meer en grote industrieterreinen, ook niet aan reuze winkelcentra waar mensen soms letterlijk heenvluchten.

Vlaanderen, Mr. De Minister, heeft nood aan GROEN, bossen, weiden en velden. Daar komen wij tot rust. Mr. De Minister, ik schaar mij volledig achter de vraag van ons Groene Gordel Front om zo snel mogelijk de koop van het Lapperfortsbos te laten doorgaan. Ik was deze zomer in Zweden en niettegenstaande dit prachtige land zoveel prachtige natuur uit zichzelf heeft, heb ik mij verbaasd over het groot aantal beschermde natuurparken die ik daar aangetroffen heb.

Ik wil er u ook nog opmerkzaam op maken dat het Lapperfortsbos slechts een kleine druppel op de plaat is, dat er nog veel meer nodig is. Maar de koop van dit bos zou voor de Bruggelingen en de Vlamingen een heel mooi geschenk zijn. Marcel uit Brugge

* Het is te betreuren dat de natuur het alweer moet ontgelden. We verwachten van onze ministers, dat ze het land goed zullen besturen, op allerlei vlakken. Veiligheid, geld, enz... en ook gezondheid en milieu. En juist die twee laatste factoren hangen aan elkaar. Want neem het milieu weg, dan verdwijnt ook onze gezondheid.

In heel het land zijn er milieuverenigingen, die streven voor het behoud van de natuur voordat het helemaal te laat is. Neem nu bijvoorbeeld in Brugge betreffende het Lappersfortbos, waar de gemeenteraad zelfs niet eens in gesprek wil gaan met het Groene Gordel Front, die toch een heel mooi alternatief heeft uitgewerkt (Hanze-project). Wie zoekt die vindt, en het Groene Gordel Front heeft gezocht naar oplossingen om het Lappersfortbos te behouden en ze ook gevonden. Terwijl er toch nog altijd industrie bij kan komen op leegstaande fabrieken, leegstaande gronden, ...

Besparingen op het milieu ten koste van onze gezondheid, is absoluut geen goede beslissing. Dat zou u als minister Leefmilieu zeker moeten beamen.

Met de goede hoop dat je je beslissing gaat herzien, Stéphane uit Zandvoorde


* Langs deze weg dring ik er op aan om, de overeenkomst tussen uw voorgangers en Fabricom, betreffende de aankoop van het Lappersfort, onmiddellijk na te komen.

Tevens getuigt het niet van visie dat u het bosbeleid 180° zou omdraaien.
Hoe zal Vlaanderen binnenkort nog de Kyotonormen halen bv. ?

Is het bovendien niet hypocriet dat er in het regeerakkoord gesproken wordt van 25% alternatieve energiebronnen, waar uw partijgenoten in Brugge er alles aan doen om juist die alternatieve energiebronnen te boycotten (in de vorm van windmolens).

Ik hoop dat u uw mening heel binnenkort wijzigt, anders dreigt Vlaanderen terug een grijs geheel te worden.

Andries, Oud Voorzitter Brugse Minaraad

* Mergus, de Vogelwerkgroep van Noord-West-Vlaanderen, verzoekt u beleefd het Lappersfortbos integraal aan te kopen en te beschermen.

* Ik betreur persoonlijk, en heb dit nog nooit meegemaakt in mijn 54 lentejaren, dat ik mistevreden moet zijn van een kersverse minister. Ik vind het niet verantwoord dat U de aankoop van bossen stopzet. En wat met onze gezondheid?? Kost dat soms niet veel geld??

Meer en meer kinderen worden geboren met ademhalingsproblemen. Het is algemeen geweten en bewezen dat de lucht die wij allen inademen niet van goede kwaliteit is, ijskappen smelten, gat in de Ozonlaag, enz... Zal dat in de toekomst geen geld kosten? Terwijl het algemeen bewezen is dat bomen, vooral bossen goede filters zijn voor de luchtverontreiniging EN zuurstofmakers zijn die het gat in de Ozonlaag kunnen tegenhouden. Mijn kleinkinderen mogen niet geboren worden met kanker!!

Mijn vraag is, hoe komt het, dat CD&V zo graag de natuur verkracht? Ook de CD&V Burgemeester in Brugge (Patrick Moenaert) is volledig van zin om het Lappersbos van de kaart te vegen! Heeft CD&V geen respect voor het leven? In wie kan ik nog vertrouwen hebben? Of moet ik me toch genoodzaakt voelen om tegen mijn volledige zin in voor het Vlaams Blok te gaan stemmen?

Wordt bij onze nieuwe ministers niet met vuur, met de natuur en met de gezondheid gespeeld? Of is macht en geld toch nog altijd het bijzonderste? Hopelijk is er een herziening mogelijk, zodoende  dat we niet mogen klagen. Al heb ik geen studies gedaan en ben ik van de werkende klasse, toch is deze brief uit de grond van mijn hart geschreven, en ben ik zeker dat velen van mijn familie, vrienden en collega's me bij deze brief steunen. Want wat er in de volksmond gezegd en verteld wordt is in deze brief te lezen. Hopelijk gaan jullie vooruit met betere oplossingen!

Paul uit Oostende

* Aan deze oproep heb ik gehoor gegeven omwille van de bossen, de mensen en Vlaanderen. U dient uw verantwoordelijkheid te nemen als politicus en als mens en nu eens niet economisch belang laten prevaleren boven de leefbare toekomst van niet alleen uw land, maar alle landen waar bossen nodeloos gekapt worden. Het is kortzichtig en ziekmakend. In uw hart snapt U dat best en de vraag is daar naar te luisteren. Stel een voorbeeld. Koop het Lappersfort nu !!

Jos uit Oostende

* Het Lappersfortbos en de Chartreuse zijn niet alleen een Brugs dossier. Deze twee sites vertegenwoordigen een wezenlijk onderdeel van het groene lint dat zich uitstrekt van Jabbeke tot Ursel. De groene gordel rond Brugge is als het ware een lus aan dit lint. Het zou dan ook een grove vergissing zijn mocht men deze zeer waardevolle natuurverbindingstukken laten verloren
gaan.

Johan K., gemeenteraadslid Oostkamp

* Wij verzoeken U dringend, echt dringend, te beseffen wat bossen zijn, hoe ontzettend belangrijk de bossen zijn voor al wat leeft. Wij leven en ademen dankzij de bossen, bomen leveren zuurstof, bomen geven ons levensadem. Zonder bossen stikken wij! Mag ik U alsjeblief vragen om bij hoogdringendheid te beseffen wat echt belangrijk is ?

Danny uit Oostende

* Verkoop de bossen aan Peeters; een verhaaltje met een boodschap !

 Jeroen uit Jabbeke

* Elk jaar ga ik met mijn leefgroep kleuters naar het bos. Ik woon dicht bij Gent en moet heksentoeren uithalen om naar een bos te geraken. Vlaanderen is arm omdat politici telkens weer vanuit het perspectief van verdeeldheid naar Vlaanderen kijken. Alsof natuur en mensen, milieu en werk, gezondheidszorg en ecologie allemaal aparte zaken zijn. U begrijpt er geen snars van en rekent maar verder. Liefdevolle groet en doe uw duit in de hoed.

Jan uit het GentseOok bezorgd over de toekomst van het Lappersfort en Vlaanderens bossen ? Stuur dan alsnog uw constructieve mail aan Vlaams Minister Kris Peeters, Kabinet Leefmilieu, kabinet.peeters@vlaanderen.be , Graaf de Ferrarisgebouwen, Koning Albert II laan 20 bus 1 te 1000 Brussel