Press Releases Juli 2005 - "Bond Beter Leefmilieu steunt protest tegen Chartreuse"


Persbericht dinsdag, 05 juli 2005

 

Bond Beter Leefmilieu steunt protest tegen Chartreuse

Station als duurzaam alternatief voor autolocatie

 

Bond Beter Leefmilieu (BBL), koepel van 120 Vlaamse milieu- en natuurverenigingen, ondersteunt de bezwaren tegen de inplanting van een nieuwe bedrijvenzone in het Chartreusegebied. Door te kiezen voor een duidelijke autolocatie zal de verkeersknoop strakker worden, maar zullen ook de luchtkwaliteit en het klimaat er verder op achteruit gaan. BBL is er van overtuigd dat de stationsomgeving als inplantingsplaats heel wat voordelen biedt inzake ruimtegebruik, mobiliteit, natuur en luchtkwaliteit.

 

Momenteel is in Vlaanderen een trend aan de gang om bedrijventerreinen, kantoorcomplexen of winkels in te planten buiten de steden aan op- en afritten van autostrades of langs grote steenwegen. Dat is in Brugge helaas niet anders: eind april keurde de Vlaamse regering het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de inplanting van een kantorenzone in het Chartreusegebied – een autolocatie naast de autostrade - voorlopig goed. Daarnaast zette de Vlaamse regering recent het licht op groen voor een groot winkelcomplex vlakbij het industrieterrein Blauwe toren in Brugge.

 

Door economische activiteiten te concentreren op zuivere autolocaties, wordt de verkeersknoop almaar strakker en nemen de files hand over hand toe. In 2002 stonden we met z’n allen meer dan 9 miljoen uur in de file. Dat kostte de economie volgens de KUL in 2002 114 miljoen euro. Als daarnaast ook rekening wordt gehouden met de kosten door luchtvervuiling, ongevallen, herstellingen aan het wegdek,… lopen de kosten voor de samenleving nog veel hoger op. Die toenemende mobiliteit is een gevolg van een slecht locatiebeleid: heel wat kantoren, grootwinkels of bedrijventerreinen worden ingeplant op zuivere autolocaties aan op- en afritten van autostrades of langs grote invalswegen. Omdat woon-, winkel- en werkgebieden te ver van mekaar liggen, neemt het autoverkeer hand over hand toe.

 

Fijn stof en klimaat

Het toenemende autoverkeer ligt ook aan de basis van de sterke luchtvervuiling in Vlaanderen. Naast de bijdrage aan de klimaatverandering, is vooral de uitstoot van zgn. ‘fijn stof’ problematisch. F ijn stof wordt door de wetenschap algemeen aanzien als één van de meest bedreigende vormen van luchtvervuiling en is verantwoordelijk voor tal van luchtwegaandoeningen, een toename van hart- en vaatziekten en voor een kortere levensverwachting. Uit een Europees onderzoek blijkt dat in West-Europa meer mensen sterven door fijn stof in uitlaatgassen van het verkeer, dan door verkeersongevallen. De belangrijkste bron voor de uitstoot van fijn stof is het autoverkeer en dan vooral de uitlaatgassen van dieselmotoren (omdat die geen katalysator hebben). De Europese norm voor fijn stof wordt op bijna alle meetpunten in Vlaanderen overschreden.

 

Om de gezondheidsproblemen door fijn stof tegen te gaan, zijn maatregelen nodig die de groei van het autoverkeer inperken. Zo wordt het hoog tijd dat de Vlaamse regering eindelijk stopt met het goedkeuren van nieuwe bedrijventerreinen die enkel bereikbaar zijn met de auto en moet een terughoudend beleid worden gevoerd inzake de aanleg van nieuwe autowegen. Deze trekken onvermijdelijk extra verkeer aan en zullen het fijn stof-probleem alleen maar groter maken. De Nederlandse Raad van State hield trouwens al enkele plannen voor nieuwe bedrijvenzones en autowegen tegen omdat de grenswaarden voor fijn stof worden overschreden.

 

Het toenemende autoverkeer ligt ook mee aan de basis van de toenemende uitstoot van broeikasgassen. Om de Kyoto-doelstellingen te kunnen halen, zal Vlaanderen daarom moeten investeren in een locatiebeleid. We stellen daarom voor dat Vlaanderen zich inspireert op het Nederlandse “ABC-locatiebeleid”. A-locaties zijn daarbij locaties die perfect bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en gelegen zijn aan knooppunten van openbaar vervoer. C-locaties zijn plaatsen die enkel bereikbaar zijn met de wagen, B-locaties zitten daar tussen in. In Nederland worden A-locaties gebruikt voor de inplanting van kantoren die veel mensen aantrekken, juist met de bedoeling om het openbaar vervoer te promoten en het autoverkeer te ontraden. Indien dit ABC-locatiebeleid wordt toegepast op Brugge, is het station duidelijk een A-locatie terwijl het Chartreusegebied een C-locatie is.

Inbreiden in plaats van uitbreiden

Door een hoofdkwartierenzone in te planten in de s tationsomgeving – zoals het Hanzeplan van GGF voorstelt – wordt gekozen voor een duurzame economische ontwikkeling die de binnenstad versterkt. Hier is nog heel wat ruimte voorhanden voor kantoorontwikkelingen. Het gaat om een knooppunt van openbaar vervoer, wat het voordeel biedt dat toekomstige werknemers met de trein of de bus naar het werk kunnen komen, waardoor het toenemend autoverkeer in de hand kan gehouden worden. Door voor de stationsomgeving te kiezen, slaat men dus drie vliegen in één klap: er kan geïnvesteerd worden in bijkomende werkgelegenheid, open ruimte wordt gevrijwaard voor natuur, landbouw of recreatie en het alsmaar toenemende autoverkeer kan onder controle gehouden worden, samen met de luchtvervuiling.

Voor meer informatie: Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu, tel. 02/282.17.34, 0474/40.63.94