NIEUWE ZONEVREEMDE BOSSEN BIJ BEISBROEK

 

Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland 24 oktober 2005
 
NIEUWE ZONEVREEMDE BOSSEN BIJ BEISBROEK: LAPPERSFORT 2
 
Het Groene Gordel Front is klaar met zijn advies op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Brugge. Dit wordt als bezwaar ingediend bij de Gecoro, de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening. In bijlage kan je het uitgebreide GGF-document
van de groep Hanze planning lezen.
 
POSITIEF
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt door het Groene Gordel Front
verwelkomd als een degelijk vervolg op een lange planningstraditie waarin Brugge ooit
trendsetter geweest is. Enkele opvallende positieve elementen zijn de intentie om de
KMO-zone in het Lappersfortbos in groengebied om te zetten, de selecties van
strategische woonprojecten, de intentie om aan inbreiding te werken en de
verdediging van nulopties op sommige woonuitbreidingsgebieden.
 
NEGATIEF
Het Groene Gordel Front betreurt dat er in dit voorliggende plan enkele anomalieën zijn
geslopen die niet te rijmen zijn met een duurzame ontwikkeling. De meest in het oog
springende elementen zijn hier het Chartreuseproject en de aanleg van de AX. Maar
ook de door de stad gewenste ontwikkeling van grootschalige kleinhandel op de
Blauwe Toren, de ontwikkeling van het groengebied dat als "de spie" wordt
omschreven tot bedrijventerrein, het idee dat een jeugdhuis moet gebundeld
worden met milieubelastende activiteiten in de binnenhaven, het gebrek aan
ambitie om de stationsomgeving te ontwikkelen. Daarnaast blijken nog enkele
(zonevreemde) bossen, die op het gewestplan weliswaar als woonpark ingekleurd
staan, nog steeds als "aan te snijden" beschouwd te worden. Dat men ook nog
altijd plant om in het Lappersfort (industriezone) te kappen, is een kaakslag voor
een breed gedragen Vlaamse bosbeweging...die zich hiermee weer eens op haar
ziel getrapt weet!
 
HANZE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ALS TOETSKADER
Wat betreft de algemene visie wenst het GGF te verwijzen naar het in april 2005 gepubli-
ceerde Hanze Ruimtelijk Structuurplan ( on line op www.ggf.be) waar een aantal meer
vooruitstrevende concepten naar voor worden geschoven, en waar alternatieven worden
vooropgesteld voor de niet-duurzame elementen die in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan en de afbakeningsprocessen (van het stedelijk gebied en de haven)
naar voren worden geschoven. De belangrijkste principes uit het alternatieve Hanze
Ruimtelijk Structuurplan (HRS) werden opgelijst en in een tabel getoetst aan het
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de stad Brugge.
 
NIEUWE LAPPERSFORTEN IN DE MAAK BIJ BEISBROEK ?
GRS-Kaart 4 geeft te kennen dat de stad enkele stukken zonevreemd bos (als woonpark
ingekleurd op het gewestplan) nog steeds wil ontwikkelen. Dit gaat in tegen het Ruimte-
lijk Structuurplan Vlaanderen, waar te lezen staat dat Vlaanderen 10.000 ha méér bos
nodig heeft. Voor het GGF moeten deze stukken niet-aangesneden woonpark ingekleurd
worden als bosgebied. Ze aansnijden ten behoeve van de bouw van enkele villa's zal voor
de stad nauwelijks effect hebben op het invullen van de taakstelling voor wonen. Bovendien
zijn deze gebieden zeer perifeer gelegen en spelen ze absoluut geen rol in het verhaal van
inbreiding en efficiënter omspringen met de beperkt beschikbare ruimte. Als deze gebieden
toch ontwikkeld zouden worden, wat uiteraard een slechte optie is, dan moet het tot verdwijnen
gedoemde bos tegelijkertijd elders gecompenseerd worden. Overigens is de juridische situatie
van tenminste een deel van het gebied zodanig (geen uitgeruste weg aanwezig) dat een bestem-
mingswijziging geen aanleiding kan geven tot het betalen van planschade aan de eigenaar.
 
RONDE TAFEL RAAD - thuis in de stad ?
Tot slot bestaat de indruk dat de Brugse stedelijke overheid zich in het verleden in de
communicatie met haar burgers & burgeressen & actieve MILIEU & NATUUR-midden-
veld vadsig en zelfgenoegzaam heeft opgesteld (ondanks het goede werk van de men-
sen van de stedelijke informatiedienst). Het gebrek aan echte communicatie-bereidheid
vanwege het stadsbestuur en dus aan democratisch gehalte is een vaststelling waar we
ons niet bij neerleggen. Niet toevallig noemde onze symbolische knelpuntenklacht bij de
Brugse Ombudsman "Brugge, plus est en vous". We deden ook constructieve voorstellen
om burgers, burgeressen en bestuurders meer thuis in de stad te laten komen
(cfr. www.ggf.be => participatie). We namen de Turnhoutse communicatieraad
als voorbeeld en werkten een eigen voorstel uit: een Ronde Tafel Raad voor Brugge.
Helaas heeft het huidige stadsbestuur met betrekking tot dit voorstel nooit blijk
gegeven van herkenning, waardering of begrip. Het blijft voor een breed gedragen
stroming en Hanzestadcoalitie uit de Milieu- Natuur- en Burger- bewegingen hopen
op een betere communicatie, inspraak, participatie en coproductie vanaf 2007 !
 
Vriendelijke Bos-en Natuur groet vol Hanze uit Brugge die Scone,
 
Jozef De Coster, erevoorzitter Groene Gordel Front, 050/360648
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front, 050/390957
 
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be  
LAPPERSFORT : BOS blijft BOS !