Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland

  18/02/2005


Het Groene Gordel Front stelt met pijn in het hart vast dat de Fabricom
groep een aanvraag tot bouwvergunning heeft ingediend voor het BPA La
Brugeoise, fase Ten Briele. Geen bussenstelplaats, maar zes loodsen met
erachter 2 kantoorgebouwen van 4 verdiepingen worden gepland in het
Lappersfort, hut beroemdste stukje zonevreemd bos van Vlaanderen.
 
Ten gepaste tijde zullen wij deze plannen bestuderen en indien mogelijk
bezwaar indienen. Deze plannen mogen logisch zijn vanuit het standpunt
van de eigenaar van een terrein dat als 'industriezone' is ingekleurd;
ze beantwoorden geenszins aan een hedendaagse visie op het algemeen belang.
Een op de toekomst gerichte ruimtelijke ordening vergt politieke moed vanwege
diverse overheden. In de gegeven omstandigheden is zelfs uitzonderlijke moed
vereist; moed die de jonge burgers en burgeressen - de Lappersforters - wel
hadden toen zij in de bomen klommen. Is alles dan voor niets geweest of zal
de geschiedenis zich herhalen ???  Als Groene Gordel Front zullen wij blijvend
ons protest (in de bijlage leest U waarom) laten horen. Wij hopen alsnog op
politieke steun voor duurzame stadsplanning in de zoektocht naar Hanzetopia :
de stad waar de vier Hanze-waarden 'people, planet, participation en profit'
elkaar  in evenwicht dragen. Een Vlaams keerpunt voor Brugge is nog altijd
mogelijk !
 
Het Groene Gordel Front herhaalt zijn oproep  aan de verschillende overheden
om alle mogelijkheden en middelen uit te putten zodat geen bomen dienen gekapt
te worden in het bufferbos BPA La Brugeoise, fase Ten Briele. Het bos kan gered
worden mits de politieke wil gevonden wordt om bijvoorbeeld een duurzame
ruiloperatie (van beschikbare gronden met vergelijkbare potentie) op te
zetten tussen de overheid en de Fabricom groep (dit kan perfect gebeuren
binnen het kader van de regionale afbakening stedelijk gebied Brugge maar
ook in het kader van een Vlaamse afbakening). Zo kan de Fabricom groep
toch aan broodnodige economische ontwikkeling doen en kan heel het Lappersfort
intact blijven.
 
Het LAPPERSFORTMUSEUM online  http://ggf.regiobrugge.be                       
 
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front,  050/390957
Jozef De Coster, voorzitter Groene Gordel Front,  050/360648
Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw, 050/31156

 

STANDPUNT VAN HET GROENE GORDEL FRONT I.V.M. HET NOORDELIJK GEDEELTE VAN HET LAPPERSFORTBOS (3 hectaren) 9.02.05

Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland betwist geenszins het eigendomsrecht van Fabricom op het Lappersfortbos, inbegrepen het recht van Fabricom om het betreffend onroerend goed tegen een billijke prijs te gelde te maken, rekening houdend met de bestemmingsstatus van de verschillende onderdelen van het goed.

Om redenen die hieronder worden uiteengezet blijft het Groene Gordel Front echter ijveren voor het volledig behoud van het Lappersfortbos ‘als bos’. Dit impliceert dat wij alle wettelijke mogelijkheden tot behoud van het bos willen uitputten (ruiloperatie, wijziging van het BPA Ten Briele, onteigening,…) . Wij gaan er daarbij van uit dat Fabricom, bij eventuele onteigening of bij wijziging van het bestaande BPA Ten Briele, een rechtmatige onteigenings- of

planschadevergoeding zal opstrijken.

Waarom nemen wij geen vrede met de regeling die door milieuminister Kris Peeters op 6 januari ll. wereldkundig werd gemaakt?

Vooreerst zij opgemerkt dat het akkoord van 6 januari onderhandeld en overeengekomen werd tussen de Vlaamse overheid en Fabricom. Het Groene Gordel Front was hierbij geen onderhandelende en contracterende partij (ook de Vereniging Bos in Vlaanderen, de Bond Beter Leefmilieu of Natuurpunt niet). Wij hebben enkel kennis kunnen nemen van dit akkoord (waarvan wij, als stakeholders, de relatieve verdiensten trouwens onmiddellijk in de verf hebben gezet). Men mag óns dus niet verwijten dat wij een uitgebalanceerd compromis op de helling zetten.

Vanuit het standpunt van duurzaamheid –en een maatschappij die zichzelf niet wil blijven voor de gek houden kan moeilijk anders dan dit standpunt bijtreden- is er trouwens geen sprake van een mooi uitgebalanceerd compromis. Wij protesteren tegen het eventueel kappen van het noordelijk gedeelte van het Lappersfortbos (bijna 3 hectaren), om ondermeer volgende redenen.

Een lokale reden. Om aan de rand van Brugge een bestaand bos te verminken, dat interessante potenties heeft én als stadsbos, én als gevarieerde biotoop én als waterbufferingsgebied, moet de stad wel zeer dwingende redenen hebben. Welnu, tot bewijs van het tegendeel gaan wij er van uit dat die zeer dwingende redenen niet voorhanden zijn. Zolang men op de bestaande Brugse industrieterreinen een relatief grote leegstand en een lage terreinproductiviteit vaststelt, dient men niet in een bestaand bos op zoek te gaan naar nieuwe industriegrond.

Een supra-lokale reden. Vlaanderen is zwaar onderbebost en de provincie West-Vlaanderen is dan nog eens de rode lantaarndrager. Ondermeer omdat Vlaanderen de meest vervuilde lucht van Europa heeft en omdat België slechts de 112 e plaats onder 146 landen inneemt op de Milieuduurzaamheidsindex 2005 (tussen Togo en Congo), moet de overheid stevig werk maken van bosbehoud en bosuitbreiding. Uit recente berekeningen van de Vlaamse Confederatie Bouw blijkt dat in Vlaanderen 2.441 hectaren bestaand bos afgebakend zijn als industrie- en bedrijventerreinen. Dat is het equivalent van 136 keer het gehele Lappersfortbos (van 18 hectaren) of 305 keer het overlappend gedeelte (bos/industriegrond) van 8 hectaren in het Lappersfort. De strijd om het integraal behoud van het Lappersfortbos is dus ook een strijd voor een duidelijke, op de lange termijn gerichte ruimtelijke politiek in Vlaanderen.

Een globale reden. Met alle respect voor de welvaartscreërende rol van de tandem ‘ondernemingen/overheid’ en voor de milieu-inspanningen die het zogenaamd WTK (wetenschappelijk/technologisch/kapitalistisch complex) vandaag levert, vrijwel alle indicatoren die ecologen en biologen ons periodiek toespelen wijzen er op dat de degradatie van de biosfeer verder gaat, globaal, maar ook in Vlaanderen –de meest versnipperde regio van Europa-, en ook in het Brugse. Wij moeten allen dringend onze verantwoordelijkheid opnemen. Voor het Groene Gordel Front komt dit neer op het organiseren van een taai verzet tegen eventuele vernietigende ingrepen in de Brugse Groene Gordel, die niet door een ‘majeur’ belang zijn gerechtvaardigd.

Jozef De Coster, voorzitter Groene Gordel Front