KROKUSSENPLAN
Lappersfort (helemaal) Bos

 persmoment GGF 2 februari 2005


A. Vooraf

 

De ontwikkelingen van de afgelopen dagen en weken hebben het dossier van het Lappersfort en de Vaartdijkstraat in een stroomversnelling gebracht. Positief alvast is dat een groot deel van het bos toegankelijk wordt en dat voor de resterende delen de nodige initiatieven genomen worden.  We volgen de door het schepencollege van Brugge gevraagde Bpa-wijziging KMO-zone (gewestplan Moerasbos Vaartdijkstraat Zuid ) op de voet en blijven gaan voor het integrale behoud van het bufferbos kant Ten Briele. Daarom maken we na onze open brief aan Minister Van Mechelen (Hut bos kwam weer) nu ook nog voor minister Van Mechelen een ontwerp van groen RUP (mei-voorstel 2005) Lappersfort (helemaal) Bos. Toch willen we enkele kantekeningen maken bij het dossier zoals recent behandeld door schepencollege en gemeenteraad.

 

We vinden hun voorstel voor de Vaartdijkstraat geen goede oplossing. We dringen dan ook aan op meer overleg, en vooral op een duidelijke en transparante betere planning.

 

Op het einde van de lente stelt de groep HANZE planning ons HRS (Hanze Ruimtelijk Structuurplan) voor als alternatief voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat Lappersfort & Chartreuse deels economisch wil ontwikkelen…Voor 2006 werken we aan een Hanzestad-programma 2006 dat we willen aanbieden aan alle politieke partijen van goede wil…GGF wil zorgen voor de stad, maar gaat zelf niet in de partijpolitiek. Als Hanzestadnetwerk van bewegingen en mensen moeten wij overal en onafhankelijk duwen en samen tam tam maken voor Hanzetopia !

 

B. Dankbaarheid Bombardier, maar aub. geen hoestend bos...

 

Velen zeggen het en als Groene Gordel Front zijn wij ook Bombardier dankbaar dat zij zorgen voor een duurzamere locatie voor de bussenstelplaats van de Lijn. Het zou echter pervers zijn om een vroegere locatie te wijzigen uit liefde voor het bos om dan toch weer een deel van het Lappersfortbos te moeten aansnijden voor een weg. Er dient daarom een beter overleg te komen tussen NMBS, de Lijn, de Stad en Bombardier. Zij moeten constructief samenwerken en een duurzame oplossing vinden. Bij deze een oproep aan de drie Socialistische Ministers van Mobiliteit Landuyt, Van Brempt en Van de Lanotte om hun schouders te zetten onder het betere GGF-voorstel hierna. De NMBS moet De Lijn en Bombardier een goede toegang duurzaam garanderen op het stuk dat nu al gebruikt wordt als toegang of op de vrije ruimte ten oosten daarvan ! Als de politieke wil bestaat, dan kan men van de Vaartdijkstraat een echte veilige trage weg maken en moet men de bewoners van St. Michiels niet uitspelen tegen de bewoners van Oostkamp of tegen de burgers die van bomen houden. En dit allemaal in naam van de werkgelegenheid.

 

Er is in Brugge respect voor het erfgoed. Ook het groene erfgoed verdient geen verdere aantasting !

 

C. Het Groene Gordel Front doet een constructief  en beter voorstel

 

Vooraf verwelkomen we het initiatief van de Brugse Milieu- en Natuur Adviesraad om een terreinbezoek aan Bombardier te brengen om de situatie ter plekke te gaan inschatten.

 

Het Groene Gordel Front tilt zwaar aan een mogelijke vernietiging van mooi uitgegroeide bomen aan de rand van het Lappersfortstadsbos.

Een eventuele bijkomende doorgang voor beperkt transport van Bombardier aan de kant van Ten Briele kan geen rechtvaardiging zijn voor een dure, storende en natuurvernietigende verbreding van de Vaartdijkstraat ter hoogte van het Lappersfortbos tussen Ten Briele en Steenbrugge, waar alle autoverkeer beter vermeden wordt. Er zijn betere oplossingen.

De relatief rustige fietsweg mag geen lawaaierige doorgangsweg worden naast het Lappersfortbos.

Bijkomend sluipverkeer van Sint-Michiels naar Steenbrugge en omgekeerd aanmoedigen door de aanleg van een tweevaksbaan langs dit deel van de Vaartdijkstraat is onverantwoord, want er is een betere oplossing mogelijk.

Er mag eveneens geen opstopping van het verkeer veroorzaakt worden ter hoogte van de brug van Steenbrugge of ter hoogte van de verkeerslichten aan de Sint-Michielsestraat.

 

Het voorstel van het Brugs Schepencollege voor verbreding van de Vaartdijkstraat houdt te weinig rekening met het ecologisch-landschappelijk karakter van de Lappersfortomgeving, alsook met de zwakke weggebruiker, de rustzoekende stadsboswandelaar en de plaatselijke bewoners.

 

Het voorstel hypothekeert heel sterk de toekomstige waarde van het Lappersfortbos als stadsbos in een rustige omgeving. Het heeft geen zin een ecologisch waardevol stadsbos te ontwikkelen en aan de rand daarvan de bomen te kappen en lawaai te creëren.

Zoiets is uit den boze als er andere oplossingen zijn, en die zijn er !

 

Het is duidelijk dat met het aanrichten van de geplande ecologische schade ook niet méér arbeidsplaatsen bij Bombardier zullen tot stand komen.

 

De oplossing voor het probleem moet gezocht worden in een aangepaste overeenkomst tussen De Lijn, de NMBS en Bombardier.

 

Daarbij is het wenselijk voor deze bedrijven een gemeenschappelijke en goed aangeduide uitgangs- en toegangsweg te voorzien in de richting van de ring. De toegang voor vrachtwagens naar Bombardier gebeurt momenteel immers ook grotendeels via de ring en langs de parking aan het station.

 

Het is duidelijk dat het aantal vrachtwagens per dag, uitsluitend voor Bombardier, eerder beperkt is. Nu rijden de grootste trailers (max. 10 per dag) en de gewone vracht- en bestelwagens (gem. 50 per dag) vanaf de ring zonder problemen dwars door het bedrijf Bombardier: er zijn voldoende brede wegen binnen het bedrijf om gelijk welk magazijn te bereiken.

 

Dus maximum om het uur een grote trailer en om de tien minuten een gewone vracht- of bestelwagen. Daarvoor is de voorgestelde wegverbreding van de Vaartdijkstraat niet nodig.

Bovendien zou het “exceptioneel vervoer” in de toekomst hoe dan ook de uitweg via de ring moeten blijven kiezen. Waarom zouden er dan daar geen plaats en geen mogelijkheden zijn voor het gewone vrachtwagenverkeer ?

 

Het is aan de overheid om dit te bewijzen.

 

Het plan tot verbreding van de Vaartdijkstraat zuid berust op de premisse dat het vrachtvervoer voor Bombardier vanaf de ring niet kan samengaan met het busverkeer “station – nieuwe busstelplaats” (op terrein Bombardier).

 

Maar deze premisse blijkt verkeerd te zijn !

 

Inderdaad, de toekomstige uitvoering van het BPA La Brugeoise, fase “Stationsomgeving” staat de huidige doorgang voor goederentransport naar de ring niet in de weg: er is voldoende plaats voorzien in het BPA en in de aanpalende percelen buiten het BPA is er overschot aan doorgangsruimte.

 

Een aangepaste doorgangsovereenkomst tussen de Lijn, Bombardier en de NMBS is mogelijk: er is op het terrein voldoende plaats ten oosten van de grote parking aan het station om voor deze belanghebbenden in de toekomst een gemeenschappelijke doorgangsweg naar de ring te behouden.

 

In kringen van de NMBS is zelfs bekend dat de NMBS mogelijks het initiatief zal nemen om op haar terrein aan de kant van de spoorwegbundel een nieuwe autoweg aan te leggen tussen de ring en ten Briele.

 

Bijgevolg is het voorstel voor verbreding van de Vaartdijkstraat nu reeds rijp voor de prullemand en dient een evenwichtige oplossing door samenspraak tussen alle belanghebbenden tot stand te komen.

 

 

D. Potenties stationsomgeving in een nieuw Masterplan gieten

 

Bij deze doet het Groene Gordel Front tevens een oproep aan de nieuwe NMBS-baas Jannie Haek. Zijn stadsgenoten vinden de stationssite te boeiend om er geen doorzichtigheid en transparantie over te verschaffen. En die bestaat nu overduidelijk NIET !!

 

Nu lijkt het soms alsof allerlei machtige groepen van alles bekokstoven en de burger in de kou blijft staan. Wij horen zelfs geruchten alsof er op de stationssite een parallelle privé-NMBS-weg zou komen van de ring naar het containerpark aan Ten Briele. Een nieuwe tweede Vaartdijkstraat ??? Een gebruikersraad is een mogelijke denkpiste. Ook een publieksdebat of een hoorzitting zou hier niet misstaan !

 

 

E. Transparantie bijna nul ? Politiek gestuurde studiebureau’s ?

 

Stel je Brugge voor in 2007. Het nieuwe stadsbestuur worstelt met een aartsmoeilijk dossier en  roept een crisisrondetafeloverleg samen met verschillende actoren uit gecoro, gemeente- en mina-raad en betrokken bewoners en actiegroepen. Men brengt samen een terreinbezoek, houdt een hoorzitting en besluit op de gemeenteraad geen dubbelbesluiten voor te leggen; maar elk aspect van het dossier apart op zijn waarde te toetsen. Wij blijven hopen en ervan dromen !!

 

Nu echter is de transparantie bijna nul. Er is veel te weinig publieke informatie over de plannen. Er is geen doorzichtigheid van het beleid ! Sedert begin juli 2004 waren de overheidsplannen bekend en dit is nooit openbaar gemaakt vóór de beslissing van het Brugs Schepencollege. Alle adviesraden werden buiten spel gezet. Is dit misschien een middel om het onlogisch en mogelijks politiek gestuurd plan van de groep “Planning” maximale kansen te geven ? In elk geval hebben de meeste gemeenteraadsleden zich laten in slaap wiegen. Ze zijn niet op het terrein geweest om de vrije ruimte te bekijken en hebben hun controle-functie onvoldoende opgenomen.

 

 

F. Krokussenplan GGF met duurzame alternatieven : Zes maal actie

 

1) First things first

 

First things first; als het over de ontsluiting van Brugge gaat, dan leek het de afgelopen jaren soms alsof alles afhing van de (gedeeltelijke) verbreding van de Vaartdijkstraat, de Zuidelijke Ontsluiting in light versie. Niets is minder waar. De aanpak van de Expresweg N31 blijft een absolute noodzaak. We vragen dan ook een dringende uitvoering van wat reeds goedgekeurd, bestudeerd, geraamd en getimed was. Onverwijld zouden we zo zeggen, moet dit nu uitgevoerd worden. Een vertraging kan zowel voor de leefbaarheid van de inwoners van Sint-Michiels en Sint-Andries, als voor de handelaars en bedrijven in gans Brugge, voor de verkeersveiligheid en voor de tewerkstelling in de haven van Zeebrugge niet langer. Of hoe duurzame mobiliteit een globaal verhaal is en niet één dada met foute premisses.

 

2) De Vaartdijkstraat als veilige trage weg

 

De Vaartdijkstraat als veilige trage weg. Deze weg moet het zachte, verkeersveilige fietsalternatief worden om Brugge in en uit te komen vanuit en naar Oostkamp. De recente beslissingen ten voordele van het parkbos Lappersfort zijn een duidelijke steun voor deze optie. Het niet plaatselijk verkeer moet volledig gebannen worden langs het Lappersfort. De toegang van en naar het werk van de werknemers van Bombardier via de ring moet gegarandeerd worden. Eens hier voorbij dienen intilligente paaltjes of een bareel autoverkeer tegen te houden van af Ten Briele, in de richting van Steenbrugge. Anderzijds dient over de ganse strook (van ring tot brug van Steenbrugge) een veilig fietspad gegarandeerd te worden. Een mobiliteitsstudie en overleg moeten uitmaken hoe het utilitaire verkeer, zeg maar het plaatselijke werkverkeer van Ten Briele en Bombardier, ideaal ontsloten worden. Het voorstel van de stad om naast de Vaartdijkstraat de reserveringsstrook gedeeltelijk te gebruiken voor een 7 meter brede weg voor het vrachtvervoer van aan Ten Briele is waanzin. Leg je langs een stiltegebied en ontstressingsbos een drukke weg in potentie ?

 

3) Bottle-neck Steenbrugge

 

De omgeving van de Brug van Steenbrugge wordt steeds meer een bottle-neck. De brugvernieuwing is reeds principieel besproken en aangekaart door de vorige Vlaamse regering. Het broodnodige studiewerk moet nu gebeuren zodat een nieuwe functionelere brug mogelijk is tegen 2007. Verschuivingen in het verkeer vanaf het rondpunt Steenbrugge, via de brug over het kanaal tot aan het kruispunt Oostkamp/Sint-Michiels zijn wellicht aangewezen. Studiewerk inzake verkeersafhandeling is ook hier nodig. Ook de tijdelijk aangelegde randparking biedt extra ruimte voor een structurele aanpassing.

 

4) Beheers- en toegankelijkheidsplan Lappersfortbos

 

De opmaak van een beheersplan en een toegankelijkheidsplan voor het Lappersfortbos dient opgemaakt te worden door het kabinet Peeters en de groendienst van de stad Brugge, in samenspraak met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Aminal, afd. Bos en Groen en het Groene Gordel Front. Het lijkt alvast aangewezen om een toegang via Ten Briele (auto's : gezien de breedte van de straat nu reeds parkeren toelaat) en via de Vaartdijkstraat, knotwilgendreef (zachte weggebruikers) te voorzien.

 

5) Publieke GGF-hearing in lente

 

Het GGF voorziet deze lente een publieke hearing om de stem van de actiegroepen ( SAK, AZO, Verenigde Straten, Velovriendelijk St. Michiels,...) en inwoners van Oostkamp, St. Michiels en Assebroek te horen en hen te motiveren voor het duurzame verhaal van de Vaartdijk = Fietsdijk. Of zal men een tweevaksbaan leggen (met fietspad !) enkel en alleen voor vrachtwagens ? Of is dit

het eerste deel van de verbreding van de Vaartdijkstraat die deel uitmaakt van een salami-ontsluitingsplan in lightversie (middenstuk is reeds breed en tweevaksbaan). De zwakke weggebruiker is dus gebaat met de Vaartdijkstraat als een veilige trage weg die sluipverkeer naar en door St. Michiels weert.

 

6) Rondetafelraad in Brugge

 

De voorbije Mina-raad bracht het hoopvolle verhaal van de communicatieraad in Turnhout. Het Groene Gordel Front herhaalt zijn oproep om na te denken over de principes van die raad (cf. voorstel tijdens het Thuisindestaddebat voor een rondetafelraad ) en ze spoedig te implementeren in Brugge. Stadsbestuur laat je burgers eindelijk thuiskomen in hun stad !!!

 

 

G. De zachte krachten doen gewoon voort

 

- WELKOM OP HET BREED LAPPERSFORTBOSBERAAD

 

Op woensdag 9 februrari 2005 om 20u en GRATIS

In het Bargehuis, Bargeweg 2 (vlakbij Katelijnepoort over kanaal)

Sprekers : Joke Debaere ( Lappersfront) & Jozef De Coster ( Groene Gordel Front )

& Jasse Cnudde ( Vereniging voor Bos in Vlaanderen )

 

Blijft het Lappersfort helemaal Bos ?

Wat met het bufferbos BPA Brugeoise fase Ten Briele ?

Komt er toch een klein stukje verbreding van de Vaartdijkstraat langs het bos ?

Is Brugge naast het Venetië ook een stukje het Palermo van het Noorden ?

Hebben we nog alternatieven ? Gaan we nog actie voeren ?

En op welke manier ? En hoe vergaat het de andere bossen

in Vlaanderen ? En wat met de mooie woorden van de politiek ?

Sterft de lokale democratie in Brugge een stille dood ?