Beheersvoorstel: het Lappersfort als een stedelijk educatief natuurreservaat


Doelstelling

Wat? 

Omwille van 12 goede redenen (zie hieronder) zouden we willen voorstellen om het Lappersfort uit te bouwen als een “stedelijk natuurreservaat”. 

Dit staat voor een synergie van natuur en recreatie: het creëren van een aantrekkelijk, gevarieerd en “spannend” landschap met een relatief hoge natuurwaarde (niet de”top-natuur”) en met vrije toegang voor wandelaar (liefst geen toegang voor mountainbikes, … ).

12 motivaties:

 1. natuur dichter bij de stad, bij de mensen brengen

 2. 7 unieke biotopen redden en versterken

 3. een natuur-educatief reservaat uitbouwen: bvb. op de weide voorzien we educatieve poelen

 4. het gebied vrijwaren van enige vorm van hinder (hetzij van nieuwe bedrijvigheid, hetzij van extra autoverkeer)

 5. de groene vinger en de Brugse groene gordel versterken (aangepast bermbeheer is vereist)

 6. fietsers, wandelaars, … een attractieve route geven

 7. het stimuleren van alternatief vervoergebruik (het Lappersfort ligt immers op het kruispunt “oude spoorweg Eeklo” en de LF- en GR-route naar Gent of Oostende

 8. het verhogen van de toeristische troeven van Brugge en Ommeland

 9. de kinderen ruimte om te spelen (in de vorm van een speelbos) geven

 10. de waterhuishouding van bepaalde delen van Brugge veilig te stellen

 11. de milieukwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren door de (gratis) waterzuivering door het moerasgedeelte

 12. kansarme, laaggeschoolden of langdurend werklozen reïntegreren op de arbeidswerk door hen in te schakelen in beheerswerken

top

Beheersvoorstel

Algemeen beleid voor het gebied:

 • Extensieve begrazing met (rustige) Galloways of Schotse hooglanders (ca, 1 beest per ha), waartussen de mensen vrij kunnen wandelen (spectaculair, met goede resultaten voor natuur en zonder problemen voor mens-dier interacties (cf. goede ervaringen in o.a. het "Amsterdams bos" in Nl)). Honden zijn dan wel niet toegelaten omdat de dieren hierop agressief reageren. Indien honden moeten toegelaten worden, dan zullen de dieren en mensen door een raster moeten gescheiden worden.

 • wandelpadnetwerk met enerzijds een mooi aangelegd wandelpad op de minst kwetsbare delen van het gebied (bestemd voor de zondagswandelaar met hoge hakken en kinderwagens) en anderzijds een aarden (slijk) pad voor de natuurwandelaar die ook de meer kwetsbare delen aandoet.

Specifieke deelgebieden

- populierenbos - moeras:

o  populieren verwijderen of laten omvallen : ontwikkeling naar halfopen moerasbos met natte, bloemrijke ruigten

o  verstoring van huidige overstromingszone vermijden door afscherming tav. wandelaars; eventueel plaatsen kijkhut (overbodig indien het terrein snel naar een moerasbos zou ontwikkelen) of kijkgaten.

- parkbos

 • verwijderen exotische boomsoorten, behalve de ornamentale parkbomen

 • beton, steenpuin en afval verwijderen

 • ruïne en bunkers inrichten voor vleermuizen en laten "overgroeien" door natuur

 • creëren van meer open plekken met schraal grasland, struweel en mantel/ zoom-overgang naar bos

 • accentuering van valleirandtalud

 -   Zuidervaartje (=Zuidleie):

 • Overdimensioneren van de waterloop aan de kant van het grasland, zodat de waterloop steeds voldoende bergingscapaciteit heeft en niet meer hoeft geruimd te worden - wat steeds verstoring betekent van de fauna en flora.

 • Spontane ontwikkeling toelaten, ook bomen die in water vallen, zolang er geen afdamming optreedt.

-  grasland langs Zuidleie :

 • herstel bloemrijk hooiland door 2x per jaar maaien en afvoeren van maaisel (eind juni en september) of tweede maaibeurt vervangen door nabegrazing

 • picknickplaats en ligweide inrichten in beperkte zone langs kanaal voor kanaalfietsers

- weg langs het kanaal:

 • uitsluitend voor fietsers

 • ecologisch bermbeheer (zodoende versterk je het effect van de groene linten in het landschap –creëer je een groen lint richting bvb. de Miseriebocht)

- oude spoorwegbedding:

 • herstel specifieke natuurwaarden waar het nog mogelijk is

 • verwijderen van de sluikstorten

 • afspraken met de NMBS rond eventuele uitbreiding van terrein met vallei van de Leiselebeek

- varia

 • gezien de grote oppervlakte en de ligging nabij een woongebied pleit we ook voor de aanleg van een "ontvangstzone" met vb. infopanelen, een picnic-bank, ...

 • momument voor de bosbezetters in het ‘Lapperskunstbos’: als dank en erkentelijkheid voor de moed van de bosbezetters van het ‘lappersfront’ zou er zeker iets moeten bewaard blijven dat aan de eerste boomhuttenbouwers  herinnert.

RESULTAAT

klik hier voor een visuele voorstelling van het beheersplan

top

Acties op korte termijn

 

top

Meer weten?

 

top