Brugge(n) Bouwen

18/09/2004
 


Actie 'BRUGGE(n) BOUWEN'

Zondag 19 september 2004
OpenstratendagProbleemstelling

De plaats van actie betreft de oude ophaalbrug over het kanaal Brugge - Gent aan het uiteinde van de Baron Ruzettelaan, de voornaamste zuidelijke in- en uitvalsweg van Brugge. Deze brug vormt samen met de verkeerslichten ter hoogte van de Sint- Michielsestraat een belangrijk knelpunt voor het woon-, werk- en winkelverkeer tussen Brugge, St.-Michiels, Zedelgem en Oostkamp. Observaties van bewoners leren ons dat de brug veelal open moet in tijden van druk woon-werkverkeer. Bovendien kan in het kader van een duurzame mobiliteit een uitbreiding van goederenvervoer via de binnenvaart alleen maar worden aangemoedigd en kunnen we dus een stijging van het zwaardere goederenverkeer op het kanaal Gent - Brugge verwachten. Het wachtende verkeer aan de open brug van Steenbrugge kan in piekmomenten stilstaand verkeer genereren dat last en ergernis brengt in het omliggende woongebied aan beide zijden van de brug, maar evenzeer bij het doorgaand verkeer. Deze brug ligt op een splitsing van een trage weg de Vaartdijkstraat en een invalsweg de Baron Ruzettelaan.


Actiepunt

Er zijn werken voorzien om de brug van Steenbrugge aan te pakken begin 2007. Gezien het vooruitzicht op deze werken wil het Groene Gordel Front bewustmaken rond een voorstel tot het realiseren van een hydraulische halfhoge brug of een hoge vaste brug in combinatie met een rond punt ter hoogte van de aansluiting van de Sint-Michielsestraat. De mogelijkheid bestaat om de oude brug te vervangen door een halfhoge brug die enkel nog moet worden geopend bij hooggestapelde containerschepen, dit terwijl de impact door de nieuwe constructie op de omgeving beperkt blijft. Deze maatregelen kunnen aanzienlijk bijdragen tot het oplossen van het knelpunt aan de brug van Steenbrugge en de problemen in de buurt doordat de nieuwe brug niet meer (of nooit meer indien de keuze voor een hoge vaste brug technisch mogelijk is) hoeft geopend te worden voor ( het merendeel van ) het waterverkeer. Bovendien kan een oplossing voor het verkeersinfarct hier bijdragen tot het vrijwaren van de trage recreatieve as 'kanaal Brugge - Gent' met de Vaartdijkstraat als groene fietsstraat i.p.v. als extra uitvalsweg voor autoverkeer vanuit Brugge. Er bestaat reeds een draagvlak bij politici en buurtbewoners, en met deze actie willen we de mogelijke uitvoering concretiseren. Straks kaarten we ze ook aan bij de bevoegde Ministers en hun administraties.


In bredere context

De brug wordt gezien als een strategisch vertrekpunt om een bestaand probleem aan te pakken, maar ook om voor de omgeving een aantal kwaliteiten en mogelijkheden verder te bestendigen:

1) Het gedeeltelijk wegnemen van de verkeersdruk ten gevolge van stilstaand verkeer en het verbeteren van de woonkwaliteit in de omliggende woonzones (zowel in de Baron Ruzettelaan als naar de Sint-Michielsestraat toe)

2) Het vrijwaren van een trage fiets/wandelweg langsheen het kanaal Brugge - Gent, voor zowel woon/werk-verkeer (Oostkamp/Zedelgem/St.-Michiels/Brugge) als recreatief fietsen, met als concreet aanvangspunt een gedeeltelijk autovrije Vaartdijkstraat (tot waar het Lappersfort eindigt aan Ten Briele enkel nog bewonersverkeer dankzij paaltjes). Op deze manier wordt een verdere verzadiging van de bestaande trage wegen tussen Brugge en het Ommeland vermeden en wordt werk gemaakt van een kwalitatief fietsroutenetwerk tot ver buiten de stadsring, wat eveneens het woon-werkverkeer met de fiets aantrekkelijker maakt. Zo maakt men ook werk van een beleid dat autogebruik probeert te beperken door kwalitatieve alternatieven aan te bieden, in plaats van nieuwe routes aan te snijden naargelang de vraag zich voordoet. Bovendien ligt hier de laatste groene vinger die doordringt tot aan de stadsring en kan deze as perfect dienen als uitvalsweg voor het toeristisch uitbaten van het zuidelijke Brugse Ommeland (fiets- en wandeltoerisme) en als toegang tot het Lappersfortbos.

3) Het realiseren van een vrije busbaan in de Baron Ruzettelaan. Op deze manier wordt het openbaar vervoer een kwalitatief voordeel gegund. Wat op zich een voortschrijdende automobiliteit kan helpen tegengaan.

4) De aanwezige 'park en ride' -zone verder promoten en aansluiten op een snelle busverbinding (dankzij een vrije busbaan in de Baron Ruzettelaan) of de geplande fietsenvoorzieningen om de binnenstad verder verkeersluw te maken.


Initiatiefnemers geven zuurstof aan ademende Brugge

De initiatiefnemers zijn het 'Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland' in het kader van het 'Hanzestadproject'. Straks treedt in Brugge het nieuwe mobiliteitsplan in voege. Met deze actie willen wij aandacht vragen voor een dringend aan te pakken knelpunt. Ook de gemeente Oostkamp blijkt vragende partij !

Het Hanzestadproject is een uniek 'think globally, act locally'-proces , een beweging van onderuit die streeft naar een duurzame ruimtelijke ordening voor Brugge en Ommeland. Onze sleutelwoorden zijn : duurzame democratie - solidair en warm burgerschap - duurzame ontwikkeling - participatie & coproductie.